İŞLEMİŞ FAİZ TALEBİ VEKALET ÜCRETİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 3


Tarih 14.11.2011
Esas No 2011/12391
Karar No 2011/17491

İŞLEMİŞ FAİZ TALEBİ VEKALET ÜCRETİ

Özet

Dava dilekçesinde; davalının yaptığı www.neohukuk.net  kazı sırasında davacıya ait borulara zarar verdiği ileri sürülerek işlemiş faizin tahsili için yapılan takibe itirazın iptaline karar verilmesi istenilmiş, mahkemece asıl alacak istemi yönünden davanın kabulüne, işlemiş faiz yönünden ise reddine kesin olarak karar verilmiştir. Mahkemece karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 12. maddesi uyarınca davanın kısmen reddine karar verildiği gözetilerek kendisini vekille temsil ettiren davalı lehine vekalet ücretine hükmedilmesi gerekir.İçerik

DAVA : Dava dilekçesinde 138.00 TL tazminatın tahsili için yapılan takibe itirazın iptali ile %40 tazminatın masraflarla birlikle davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne kesin olarak karar verilmiş, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 25/5/2011 tarihli yazısı ile HUMK. nun 427/6. maddesi uyarınca kanun yararına bozma isteminde bulunulmuştur.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Dava dilekçesinde; davalının yaptığı kazı sırasında davacıya ait borulara zarar verdiği ileri sürülerek 135.88 TL asıl alacak ile 2.12 TL işlemiş faizin tahsili için yapılan takibe itirazın iptaline karar verilmesi istenilmiş, mahkemece asıl alacak istemi yönünden davanın kabulüne, işlemiş faiz yönünden ise reddine kesin olarak karar verilmiş, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün 7/4/2011 tarihli yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2011/16455 sayılı yazıları ile kanun yararına bozma isteminde bulunulmuştur.