MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI- ADAM ÖLDÜRME- DAVAYA BİR BAŞKA MAHKEMEDE DEVAM EDİLMESİ HALİNDE YARGILAMA GİDERLERİ- GÖREVSİZLİK KARARINDA VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLEMEMESİ- HÜKMÜN DÜZELTİLEREK ONANMASI GEREĞİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 4


Tarih 14.11.2011
Esas No 2011/12662
Karar No 2011/11835

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI- ADAM ÖLDÜRME- DAVAYA BİR BAŞKA MAHKEMEDE DEVAM EDİLMESİ HALİNDE YARGILAMA GİDERLERİ- GÖREVSİZLİK KARARINDA VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLEMEMESİ- HÜKMÜN DÜZELTİLEREK ONANMASI GEREĞİ

Özet

DAVA, ADAM ÖLDÜRME EYLEMİNE DAYALI MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMLERİNE İLİŞKİNDİR. GÖREVSİZLİK, YETKİSİZLİK VEYA GÖNDERME www.neohukuk.net KARARINDAN SONRA DAVAYA BİR BAŞKA MAHKEMEDE DEVAM EDİLMESİ HALİNDE, YARGILAMA GİDERLERİNE O MAHKEME HÜKMEDER. GÖREVSİZLİK, YETKİSİZLİK VEYA GÖNDERME KARARINDAN SONRA DAVAYA BİR BAŞKA MAHKEMEDE DEVAM EDİLMEMİŞ İSE TALEP ÜZERİNE DAVANIN AÇILDIĞI MAHKEME DOSYA ÜZERİNDEN BU DURUMU TESPİT İLE DAVACIYI YARGILAMA GİDERLERİNİ ÖDEMEYE MAHKUM EDER. BUNA GÖRE GÖREVSİZLİK KARARINDA VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLEMEZ. BU NEDENLE MAHKEMENİN VEKALET ÜCRETİNE KARAR VERMİŞ OLMASI USUL VE YASAYA AYKIRIDIR. NE VAR Kİ, BU YANILGININ GİDERİLMESİ YENİDEN YARGILAMAYI GEREKTİRMEZ.İçerik

DAVA VE KARAR: Davacı M. ve diğerleri vekili Avukat B… tarafından, davalı İ. ve H. aleyhine 11/09/2009 gününde verilen dilekçe ile destekten yoksun kalma ve manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; görevsizliğe dair verilen 23/05/2011 günlü kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalı H. tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

1-) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.

2-) Diğer temyiz itirazlarına gelince:

Dava, adam öldürme eylemine dayalı maddi ve manevi tazminat istemlerine ilişkindir. Mahkemece, görevsizlik nedeniyle dava dilekçesinin reddine karar verilmiş; hüküm, davalı H. vekili tarafından temyiz olunmuştur.