VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİ ÜCRET SÖZLEŞMESİ İTİRAZIN İPTALİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 3


Tarih 22.11.2011
Esas No 2011/13346
Karar No 2011/18405

VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİ ÜCRET SÖZLEŞMESİ İTİRAZIN İPTALİ

Özet

Dava dilekçesinde vekalet ücretinin tahsili için www.neohukuk.net yapılan takibe itirazın iptali ve %40 inkar tazminatının faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Taraflar arasında ücret sözleşmesi düzenlenememiştir. Ancak davacı avukatın vekil tayin edildiği icra takibinde vekalet görevini yaptığı tartışmasızdır. Davacının vekalet ücreti alacağı belirlenirken her dava ve icra takibindeki davacı istemiyle bağlı kalınarak Avukatlık Kanunun 164/4 ve 5. maddelerine göre ücret alacağı belirlenmelidir.

Mahkemece sadece Avukatlık Kanunu madde 164/son gereği davacı avukatın ücret hakkının bulunduğu kabul edilmiş, hüküm buna göre kurulmuştur. Mahkemece, Avukatlık Kanununun 164/4 maddesi gereğince davacı avukata aaüt, uyarınca vekalet ücreti takdir edilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme sonucu davanın reddine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.İçerik

DAVA : Dava dilekçesinde 3.544 TL vekalet ücretinin tahsili için yapılan takibe itirazın iptali ve %40 inkar tazminatının faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili dilekçesinde, müvekkili olan davacı avukatın davalıya ait icra takibini yürüterek sonuçlandırdığını, ancak vekalet ücretini tahsil edemediğini, vekalet ücretinin tahsili amacıyla davalı aleyhine icra takibi yaptıklarını, davalının da bu takibe itirazda bulunduğunu beyan ederek itirazın iptali ile % 40 inkar tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı savunmasında takip konusu vekalet ücretini icra dosyasına yatırdığını, bu sebeple de borcunun olmadığını beyan etmiştir.

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.