BEDEN VE RUH SAĞLIĞINI BOZACAK ŞEKİLDE ÇOCUĞUN BASİT CİNSEL İSTİSMARI SUÇU- SUÇUN YETKİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI SURETİYLE İŞLENMESİ- KENDİSİNİ VEKİL İLE TEMSİL ETTİREN SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK
Yargıtay
Ceza Dairesi 14


Tarih 23.11.2011
Esas No 2011/13751
Karar No 2011/4083

- BEDEN VE RUH SAĞLIĞINI BOZACAK ŞEKİLDE ÇOCUĞUN BASİT CİNSEL İSTİSMARI SUÇU- SUÇUN YETKİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI SURETİYLE İŞLENMESİ- KENDİSİNİ VEKİL İLE TEMSİL ETTİREN SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK www.neohukuk.net ESİRGEME KURUMU LEHİNE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMOLUNMASI GEREĞ

Özet

KENDİSİNİ VEKİL İLE TEMSİL ETTİREN KATILAN SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU LEHİNE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMOLUNMAMASI, KANUNA AYKIRIDIR.İçerik

Dava: Beden ve ruh sağlığnı bozacak şekilde çocuğun basit cinsel istismarı suçundan sanık … 'ın yapılan yargılaması sonunda; atılı suçtan mahkûmiyetine dair Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nden verilen 01.04.2010 gün ve 2009/40 Esas, 2010/156 Karar sayılı re'sen de temyize tâbi hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık ile sanık müdafii ve katılan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğname ile Daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

Karar: Suçun 5237 sayılı TCK.’nun 53/1 -c maddesindeki yetkinin kötüye kullanılması suretiyle işlenmesine rağmen hakkında aynı Kanunun 53/5. madde ve fıkrası gereğince cezanın infazından sonra başlamak üzere, hükmolunan cezanın yarısından bir katma kadar bu hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi karşı temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sanık ile sanık müdafii ve katılan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (ŞHÇEK) vekilinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,ancak;kendisini vekil ile temsil ettiren katılan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu lehine vekalet ücretine hükmolunmaması,