KIDEM TAZMINATI ÜCRET ALACAĞI FAZLA MESAİ ÜCRET ALACAĞI YARGILAMA SÜRESİNDE ÖDENMESİ VEKALET ÜCRETİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 9


Tarih 16.01.2012
Esas No 2011/54374
Karar No 2012/92

KIDEM TAZMINATI ÜCRET ALACAĞI FAZLA MESAİ ÜCRET ALACAĞI YARGILAMA SÜRESİNDE ÖDENMESİ VEKALET ÜCRETİ

Özet

İşçilik alacakları konulu dava, ücret alacağı yönünden ücretin www.neohukuk.net yargılama sırasında ödenmesi nedeni ile konusuz kalmış, diğer işçilik alacaklarının ise ödenmesi gerektiği gerekçesi ile kısmen kabul kararı verilmiştir. Bu karar, davalı vekilinin temyizi üzerine onanarak kesinleşmiştir. Kesinleşen karardan sonra davalı vekilinin, davanın kısmen kabulü nedeni ile lehlerine vekalet ücretine karar verilmediğini belirterek talep ettiği tavzih, mahkemece kabul edilerek, vekalet ücreti hüküm altına alınmıştır.

Davacıya tavzih yolu ile vekalet ücreti yüklenmesi, davacının borcunun tavzih yolu ile genişletilmesi olup tavzih istemi üzerine verilen karar, yasaya aykırıdır.İçerik

Davacı vekili, davacı işçinin ödenmeyen ücret, gece zammı, fazla mesai ve tatil çalışmaları karşılığı ücret alacaklarının davalı işverenden tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulüne dair kararın davalı vekili tarafından temyizi üzerine Dairemizin 30.05.2011 gün ve 25879-15924 sayılı ilamı ile onanmasına karar verilmiştir.

Kararın kesinleşmesinden sonra davalı vekilinin kararda kısmen kabul nedeni ile lehlerine vekalet ücretine karar verilmediği belirtilerek tavzih yolu ile vekalet ücretinin hüküm altına alınmasının talep edilmesi üzerine, mahkemece talep yerinde görülmüş ve davalı yararına vekalet ücretinin tahsiline ve hükmün tavzihine karar verilmiştir.

Tavzihin kabulüne dair kararın davacı vekili, tarafından süresi içinde temyiz edildiği görülmekle, dava dosyası için Tetkik Hakimi B. Kar tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: