ÇEKE DAYALI OLARAK KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU BAŞLATILAN TAKİP - BELGELERİN KAMBİYO SENEDİ NİTELİĞİNDE ÇEK OLDUĞU - ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 12

                                    www.neohukuk.net
Tarih 11.01.2010
Esas No 2009/18613
Karar No 2010/26

ÇEKE DAYALI OLARAK KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU BAŞLATILAN TAKİP - BELGELERİN KAMBİYO SENEDİ NİTELİĞİNDE ÇEK OLDUĞU - ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN GEÇTİĞİ - BORÇLU HAKKINDA İCRALARIN GERİ BIRAKILMASINA KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

İcra ve İflas Kanunu (İİK) (2004): MADDE 33/A\MADDE 71
Türk Ticaret Kanunu (TTK) (6762): MADDE 1\MADDE 662\MADDE 663\MADDE 726\MADDE 730

Özet
İcra mahkemesince borçlunun zamanaşımı itirazının kabul edilerek 2004 sayılı yasanın 71/son maddesi göndermesi ile uygulanması gereken aynı yasanın 33/a maddesi gereğince, borçlu hakkındaki icraların geri bırakılmasına karar verilmesi gerekirken istemin kısmen reddine dair hüküm tesisi isabetsizdir.


İçerik
Dava ve Karar: Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı tarafından borçlu aleyhine çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile başlatılan icra dosyalarında takibin kesinleşmesinden sonra oluşan zamanaşımı nedeniyle borçlu vekili tarafından İİK'nun 71. ve 33-a maddeleri uyarınca icra mahkemesinden icranın geri bırakılmasına karar verilmesinin talep edildiği anlaşılmaktadır.

Takip dosyalarındaki dayanak belgeler kambiyo senedi niteliğinde çek olduğundan olaya TTK'nun 726 ve 730. maddeleri göndermesi ile 662 ve 663. maddelerinin uygulanması gerekir. TTK'nun 662. maddesinde zamanaşımını kesen sebepler dava açılması, takip talebinde bulunulması, davanın ihbar edilmesi ve alacağın iflas masasına bildirilmesi şeklinde sınırlı olarak belirtilmiştir. Ticari işlemlerin özellikleri itibariyle TTK'nun da daha kısa süreli zamanaşımı süreleri belirlenmiş olup; TBK'nundaki düzenlemelerin somut olayda uygulanma yeri bulunmamaktadır. Ancak TTK'nun da özel hüküm bulunmayan hallerde TTK'nun 1. maddesi uyarınca TBK'nun ilgili hükümleri uygulanabilir.

Somut uyuşmazlıkta; Ankara 28. İcra Dairesi'nin 2005/9018 Esas sayılı dosyasında 20.03.2006 - 19.01.2007, Ankara 28. İcra Dairesi'nin 2005/9443 Esas sayılı dosyasında 28.03.2006 - 19.01.2007, Ankara 28. İcra Dairesi'nin 2005/9717 Esas sayılı dosyasında 28.03.2006 - 19.01.2007, Ankara 28. İcra Dairesi'nin 2005/9916 Esas sayılı dosyasında 19.09.2005 - 19.01.2007, Ankara 28. İcra Dairesi'nin 2005/10510 Esas sayılı dosyasında 28.03.2006 -19.01.2007, Ankara 28. İcra Dairesi'nin 2005/10889 Esas sayılı dosyasında 20.04.2006 - 19.01.2007 tarihleri arası 6 aylık zamanaşımı süresi geçmiştir.

Açıklanan nedenle, icra mahkemesince borçlunun zamanaşımı itirazının kabul edilerek İİK'nun 71/son maddesi göndermesi ile uygulanması gereken aynı yasanın 33/a maddesi gereğince, borçlu hakkındaki icraların geri bırakılmasına karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile istemin kısmen reddine dair hüküm tesisi isabetsizdir.

Sonuç: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366. ve HUMK. 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 11.01.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.