VEKALET ÜCRETİ AVUKATLIK ÜCRETİNİN ÖDENMESİNDE SORUMLULUK TARAFLARIN SULH OLMASI
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 4


Tarih 17.01.2012
Esas No 2011/14888
Karar No 2012/361

VEKALET ÜCRETİ AVUKATLIK ÜCRETİNİN ÖDENMESİNDE SORUMLULUK TARAFLARIN SULH OLMASI

Özet

DAVACI AVUKATIN BAŞLATTIĞI İCRA TAKİBİ, DAVALILARIN ARALARINDA ANLAŞARAK SULH OLMALARI NEDENİ İLE TAKİPSİZ KALDIĞINDAN İCRA TAKİP DOSYASINDAKİ DAVACININ AVUKATLIK ÜCRETİNDEN HER İKİ DAVALI DA MÜTESELSİLEN SORUMLU İSE DE, www.neohukuk.net TARAFLAR DAVACI AVUKATIN AÇTIĞI İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDAN ÖNCE SULH OLUP ANLAŞTIKLARINDAN, DAVALI, DAVACININ DİĞER DAVALI MÜVEKKİLİ ADINA, ONUN ANLAŞMADAN KENDİSİNİ HABERDAR ETMEDEN YANLIŞ BİLGİLENDİRMESİ NEDENİ İLE AÇTIĞI İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDAKİ VEKALET ÜCRETİ ALACAĞINDAN SORUMLU TUTULAMAZ.İçerik

Davacı M.Zeki vekili tarafından, davalı Abdullah ve Dursun aleyhine 03.09.2008 gününde verilen dilekçe ile alacak istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kabulüne dair verilen 13.04.2010 günlü kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalı Abdullah vekili tarafından süresi içinde istenilmekle, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.

2- Davalının temyiz itirazlarına gelince:

a) Dava, avukatlık ücreti alacağının ödetilmesi istemine ilişkindir. Yerel mahkemece istem kabul edilmiş; karar, davalı Abdullah tarafından temyiz olunmuştur.