İŞLEM İPTALİ İSTEMİ- VEKALET ÜCRETİNİN ÖDENMESİ AMACIYLA YAPILAN BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEM- KARAR DÜZELTME TALEBİ- KARARLARIN DÜZELTİLMESİNİ GEREKTİREN NEDENLERİN İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNUNDA GÖSTERİLDİĞİ
T.C.
Danıştay

Daire 2


Tarih 09.02.2012
Esas No 2011/10520
Karar No 2012/582

- İŞLEM İPTALİ İSTEMİ- VEKALET ÜCRETİNİN ÖDENMESİ AMACIYLA YAPILAN BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEM- KARAR DÜZELTME TALEBİ- KARARLARIN DÜZELTİLMESİNİ GEREKTİREN NEDENLERİN İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNUNDA GÖSTERİLDİĞİ

Özet

DANIŞTAY DAVA DAİRELERİ İLE İDARİ VEYA VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULLARI TARAFINDAN VERİLEN KARARLARIN DÜZELTME YOLU İLE YENİDEN İNCELENEBİLMELERİNİ GEREKTİREN NEDENLER İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU'NDA www.neohukuk.net GÖSTERİLMİŞ; ANILAN DAİRE VE KURULLARIN KARARIN DÜZELTİLMESİ İSTEMİNDE İLERİ SÜRÜLEN NEDENLERLE BAĞLI OLDUKLARI BELİRTİLMİŞ BULUNMAKTADIR. DİLEKÇEDE İLERİ SÜRÜLEN DÜZELTME NEDENLERİ ANILAN MADDEDE SAYILAN NEDENLERE UYMADIĞINDAN DÜZELTME İSTEMİNİN REDDİNE KARAR VERİLMİŞTİR.İçerik

steğin Özeti: Kastamonu İli, Pınarbaşı İlçesi, Tapu Sicil Müdürlüğünde Sicil Kâtibi olarak görev yapmakta iken, Tapu Sicil Müdürlüğüne vekâlet etmesi için Kaymakamlık Olur’u ile; kendisine yetki verilen davacının, söz konusu göreve ait vekâlet ücretinin ödenmesi amacıyla yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ile anılan görev nedeniyle verilmesi gereken tazminatların hak ettiği günden itibaren ödenmesine karar verilmesi istemiyle açtığı davada; dava konusu işlemin iptali, vekâlet aylığına eş değer tutardaki tazminat isteminin 22.8.2006 tarihinden itibaren kabulü, diğer tazminatlara ilişkin istem yönünden davanın reddi, 22.8.2006 tarihinden önceki döneme ait vekâlet ücreti talebi yönünden ise süre aşımı nedeniyle davanın reddi yolunda Kastamonu İdare Mahkemesi'nce verilen 1.3.2007 günlü, E.2006/809, K.2007/81 sayılı kararın iptal ve kabule ilişkin kısmının bozulmasına dair Danıştay İkinci Dairesi'nin 13.7.2011 günlü, E:2008/3259, K.2011/3015 sayılı kararının; davacı tarafından, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.

Cevabın Özeti: Düzeltilmesi istenen kararın yöntem ve yasaya uygun olduğu, bu nedenle istemin reddi gerektiği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi: G. D.

Düşüncesi: Düzeltilmesi istenen karar yöntem ve yasaya uygun bulunduğundan, istemin reddi gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı: K. G. K.

Düşüncesi: Kararın düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen nedenler, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 54 üncü maddesinde yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi gerekeceği düşünülmektedir.