İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU - KATILAN LEHİNE HÜKMOLUNACAK VEKALET ÜCRETİNİN SANIĞIN KUSURUNDAN KAYNAKLANAN BİR GİDER OLARAK KABULÜNÜN İSABETSİZ OLUŞU - KATILAN İÇİN VEKALET ÜCRETİNE HÜKMOLUNMAMASI GEREĞİ - YEREL MAHKEME HÜKMÜNÜN ONANDIĞI
T.C.
Yargıtay

Ceza Genel Kurulu


Tarih 13.03.2012
Esas No 2011/4-415
Karar No 2012/92

- İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU - KATILAN LEHİNE HÜKMOLUNACAK VEKALET ÜCRETİNİN SANIĞIN KUSURUNDAN KAYNAKLANAN BİR GİDER OLARAK KABULÜNÜN İSABETSİZ OLUŞU - KATILAN İÇİN VEKALET ÜCRETİNE HÜKMOLUNMAMASI GEREĞİ - YEREL MAHKEME HÜKMÜNÜN ONANDIĞI

Özet

KANUN MADDESİNE GÖRE DÜŞME KARARI www.neohukuk.netVERİLMESİ HALİNDE DE UYGULANMA OLASILIĞI BULUNDUĞU KABUL EDİLSE DAHİ, KATILAN LEHİNE HÜKMOLUNACAK VEKALET ÜCRETİNİN SANIĞIN KUSURUNDAN KAYNAKLANAN BİR GİDER OLARAK KABULÜ OLANAKLI OLMADIĞI GİBİ, DOSYA KAPSAMINA GÖRE SANIĞIN KUSURUNDAN KAYNAKLANAN BİR GİDER DE BULUNMADIĞINDAN, YEREL MAHKEME TARAFINDAN SANIK ALEYHİNE, KENDİSİNİ VEKİL İLE TEMSİL ETTİREN KATILAN İÇİN VEKALET ÜCRETİNE HÜKMOLUNMAMASI VE YARGILAMA GİDERLERİNİN HAZİNE ÜZERİNDE BIRAKILMASINA KARAR VERİLMESİ USUL VE YASAYA UYGUN OLUP, ÖZEL DAİRE DÜZELTEREK ONAMA KARARI İSABETSİZDİR. BU İTİBARLA, İTİRAZIN KABULÜNE, ÖZEL DAİRE DÜZELTEREK ONAMA KARARININ KALDIRILMASINA VE İSABETLİ BULUNAN YEREL MAHKEME HÜKMÜNÜN ONANMASINA KARAR VERİLMELİDİR.İçerik

İmar kirliliğine neden olma suçundan sanık S. hakkındaki kamu davasının 5237 sayılı TCY'nın 184/5. maddesi uyarınca düşmesine ve yargılama giderlerinin Hazine üzerinde bırakılmasına ilişkin Çeşme Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen 21.02.2007 gün ve 374-58 sayılı hükmün katılan vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nce 08.06.2011 gün ve 3043-8005 sayı ile CMK'nun 325/1. maddesine göre, sanık cezaya ve güvenlik tedbirine mahkum edilmesi halinde yargılama giderlerini öder. Beraat eden veya ceza verilmesine yer olmadığına karar verilen sanığa ise yargılama giderleri yükletilemez. Kural böyle olmakla birlikte, CMK'nun 327/1. maddesi uyarınca, beraat eden veya ceza verilmesine yer olmadığına karar verilen sanık, kendi kusuruyla yargılama giderlerine yol açmış ise, bu giderlerin ona yükletilmesi gerekir. Anılan maddenin gerekçesine göre, hakkında kamu davası açılan sanık savsama veya kusuru veya bilirkişi veya tanıkların dinleneceği ya da yüzleştirileceği oturuma katılmaması nedeniyle, işlemlerin yenilenmesine yol açmış veya kendisini suçlaması gibi nedenlerden dolayı hakkında davanın açılmasına sebebiyet vermiş ise, yapılan giderlerden sorumlu tutulur.

Söz konusu maddenin gerekçesinde belirtilen davanın açılmasına sebebiyet verme halleri sınırlı biçimde belirtilmiş değildir. Gibi sözcüğüne yer verilmekle, sanığın kendisini suçlaması dışında, başka davranışlarıyla da davanın açılmasına sebebiyet verebileceği kabul edilmiş olmaktadır.