TAPU İPTALİ VE TESCİLİ- TAŞINMAZIN İŞARETLİ BÖLÜMÜNÜN DAVALILAR ADINA KAYITLI OLDUĞU - YENİDEN DAVALILAR ADINA TESCİL - DAVALILAR ALEYHİNE YARGILAMA GİDERLERİ VE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 20


Tarih 14.03.2012
Esas No 2011/15823
Karar No 2012/3767

- TAPU İPTALİ VE TESCİLİ- TAŞINMAZIN İŞARETLİ BÖLÜMÜNÜN DAVALILAR ADINA KAYITLI OLDUĞU - YENİDEN DAVALILAR ADINA TESCİL - DAVALILAR ALEYHİNE YARGILAMA GİDERLERİ VE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ

Özet

TAŞINMAZIN (B) İŞARETLİ BÖLÜMÜ ZATEN TAPUDA DAVALILAR ADINA KAYITLI OLDUĞU HALDE MÜKERRER SİCİL OLUŞTURACAK ŞEKİLDE BU BÖLÜMÜN YENİDEN DAVALILAR ADINA TESCİLİNE KARAR VERİLMESİ VE BUNDAN AYRI OLARAK KADASTRO İŞLEMİ İLE OLUŞAN TESPİT VE KAYITLARIN İPTALİ İÇİN DEVLET VEYA DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARI TARAFINDAN KAYIT LEHTARINA KARŞI KADASTRO MAHKEMELERİ İLE www.neohukuk.net GENEL MAHKEMELERDE AÇILAN DAVALARDA DAVALI ALEYHİNE VEKÂLET ÜCRETİ DAHİL, YARGILAMA GİDERİNE HÜKMOLUNMAZ. ŞEKLİNDEKİ VE BU KANUNUN … MADDESİ HÜKMÜ HENÜZ İNFAZ EDİLMEMİŞ YARGI KARARLARINDAKİ VEKALET ÜCRETİ DAHİL YARGILAMA GİDERLERİ İÇİN DE UYGULANIR ŞEKLİNDEKİ HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE DAVALILAR ALEYHİNE YARGILAMA GİDERLERİ VE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ DOĞRU DEĞİL İSE DE, BU HUSUSLARIN GİDERİLMESİ, HÜKMÜN BOZULMASINI VE YENİDEN YARGILAMA YAPILMASINI GEREKTİRMEDİĞİNDEN, HÜKMÜN DÜZELTİLEREK ONANMASI UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜRİçerik

DAVA: Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasının yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davacı tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü.

KARAR: Davacı vekili, ........... köyü ........... ada ............ sayılı parselin, 2003 yılında yapılan kadastro sırasında davalılar adına tespit ve tescil edilmişse de, öncesi itibarıyla orman olduğunu ve daha sonra 2/B madde uygulaması ile orman sınırı dışına çıkarıldığını bildirerek, tapu kaydının iptali ile Hazine adına tescilini istemiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulü ile taşınmazın (C ve D) ile işaretli (1220 m2 ve 3434 m2) bölümlerin orman niteliğiyle, (A)= 2071 m2 bölümün 2/B niteliğiyle Hazine adına, (B)=21895 m2 bölümünün davalılar adına tapuya tesciline karar verilmiş, hüküm davacı tarafından (B) bölümüne yönelik olarak temyiz edilmiştir.

Dava dilekçesindeki açıklamaya göre dava, tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir.

Çekişmeli taşınmazın bulunduğu yerde orman kadastrosu 2003 yılında 3402 sayılı Yasanın 4. maddesi hükmüne göre yapılmış ve kesinleşmiştir.