SENEDİN TANZİM YERİ UNSURUNU TAŞIMADIĞI - SENEDİN BONO VASFINDA SAYILMAYACAĞI - SENEDİN KAMBİYO SENEDİ VASFINDA SAYILAMAYACAĞI - TAKİBİN İPTALİ GEREĞ

T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 12

                                         www.neohukuk.net
Tarih 26.02.2007
Esas No 2007/870
Karar No 2007/3283

TAKİBE İTİRAZ - SENEDİN TANZİM YERİ UNSURUNU TAŞIMADIĞI - SENEDİN BONO VASFINDA SAYILMAYACAĞI - SENEDİN KAMBİYO SENEDİ VASFINDA SAYILAMAYACAĞI - TAKİBİN İPTALİ GEREĞİ

Türk Ticaret Kanunu (TTK) (6762): MADDE 614\MADDE 688\MADDE 689
İcra ve İflas Kanunu (İİK) (2004): MADDE 170\MADDE 366
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (HUMK) (1086): MADDE 428

Özet
Takip konusu yapılan bono incelemesinde senedin tanzim yeri unsurunu taşımadığı, ayrıca tanzim edenin ad ve soyadının yanında yazılı bir yer ismi de bulunmadığından senet, tanzim yeri-ödeme yeri unsurunu ihtiva etmediğinden bono vasfında sayılmaz. Senette bulunması zorunlu olan tanzim yeri ve tanzim edenin adresi senet keşidecisi için geçerli olup kimin için taahhüt altına girilmişse tıpkı onun gibi senetteki borçtan sorumlu olan avalistlerin adreslerinin senette yazılı olması hali, yukarıda açıklanan zorunluluğu gidermez. Bu durumda keşidecinin ad ve soyadının yanında yazılı bir yer ismi de bulunmadığından bu senet kambiyo senedi vasfında sayılamaz. Bu husus mahkemece re'sen dikkate alınarak takibin iptaline karar vermek gerekir.


İçerik
Dava: Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: 1 - Şikayetçi Ö. takipte taraf olmadığından yapılan takibe karşı itirazın aktif husumet sebebiyle reddine karar vermek gerekirken bu şikayetçi yönünden de işin esasının incelenmesi isabetsiz olup aleyhe temyiz olmadığından bu husus bozma sebebi yapılmamıştır.

2- Borçlu R.'nin temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Takip konusu yapılan bono incelemesinde TTK'nun 688/6. maddesi uyarınca senedin tanzim yeri unsurunu taşımadığı, ayrıca TTK'nun 689/4. maddesi hükmü gereğince tanzim edenin ad ve soyadının yanında yazılı bir yer ismi de bulunmadığından senet, tanzim yeri-ödeme yeri unsurunu ihtiva etmediğinden bono vasfında sayılmaz. Senette bulunması zorunlu olan tanzim yeri ve tanzim edenin adresi senet keşidecisi için geçerli olup TTK'nun 614. maddesi hükmüne göre kimin için taahhüt altına girilmişse tıpkı onun gibi senetteki borçtan sorumlu olan avalistlerin adreslerinin senette yazılı olması hali, yukarıda açıklanan zorunluluğu gidermez. Bu durumda keşidecinin ad ve soyadının yanında yazılı bir yer ismi de bulunmadığından (HGK'nun 02.10.1996 tarih ve 1996/12-590 Esas sayılı kararında belirtildiği üzere) bu senet kambiyo senedi vasfında sayılamaz. Bu husus mahkemece re'sen dikkate alınarak İİK' nun 170/a-2. maddesi gereğince takibin iptaline karar vermek gerekirken işin esası incelenerek karar verilmesi isabetsizdir.

Sonuç: Borçlu R.'nin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda 2 numaralı bentte yazılı nedenlerle bu borçlu yararına İİK. 366. ve HUMK. 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 26.02.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.