TESPİT DAVASI - DAVACIDAN TAHSİL EDİLEN PARANIN ECRİMİSİL NİTELİĞİNDE OLDUĞU - DAVANIN HAKLI OLDUĞUNDAN SÖZ EDİLEMEYECEĞİ - DAVACI ÜZERİNDE BIRAKILARAK DAVALI YARARINA VEKALET ÜCRETİ TAKDİRİ GEREKTİĞİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 6


Tarih 24.05.2012
Esas No 2012/3805
Karar No 2012/7819

TESPİT DAVASI - DAVACIDAN TAHSİL EDİLEN PARANIN ECRİMİSİL NİTELİĞİNDE OLDUĞU - DAVANIN HAKLI OLDUĞUNDAN SÖZ EDİLEMEYECEĞİ - DAVACI ÜZERİNDE BIRAKILARAK DAVALI YARARINA VEKALET ÜCRETİ TAKDİRİ GEREKTİĞİ

Özet

DAVACIDAN TAHSİL EDİLEN PARA ECRİMİSİL NİTELİĞİNDE OLUP, DAVACIYI KİRACI HALİNE GETİRMEZ. BU NEDENLE DAVANIN HAKLI www.neohukuk.netOLDUĞUNDAN SÖZ EDİLEMEYECEĞİNDEN YARGILAMA GİDERLERİNİN DAVACI ÜZERİNDE BIRAKILARAK DAVALI YARARINA VEKALET ÜCRETİ TAKDİRİ GEREKİRKEN, KARAR VERİLMİŞ OLMASI DOĞRU OLMADIĞINDAN HÜKMÜN BOZULMASI GEREKMİŞTİR. HÜKÜM BU NEDENLE BOZULMALIDIR.

 İçerik

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan kiracılık sıfatının tespiti davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup, gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava, kiracılık sıfatının tespiti istemine ilişkindir. Mahkemece konusuz kalan davanın esası ile ilgili olarak karar verilmesine yer olmadığına, yargılama giderlerinin davalıdan tahsiline ve 1.100,00 TL. vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından yargılama giderlerine hasren temyiz edilmiştir.

Davacı vekili 16.08.2010 tarihli dava dilekçesi ile dava konusu taşınmazda 1999 yılından beri kiracı olduğunu, en son 01.08.2002 tarihinde 1 yıl süreli sözleşme yapıldığını ve kendiliğinden yenilenerek devam ettiğini, Belediye Encümenince 26.01.2010 tarihinde sözleşmenin 31.07.2010 tarihinden itibaren yenilenmeyeceğine dair karar alınarak kendisine bildirildiğini, ancak, Ağustos 2010 ayına ait kiranın davalı tarafından tahsil edildiğini, bu nedenle kiracılık sıfatının tespitine ve devamına karar verilmesini istemiştir. Davalı Belediye vekili ise, Belediye Encümeni tarafından 26.01.2010 tarihinde alınan karar ile sözleşmenin 31.07.2010 tarihinden itibaren yenilenmeyeceği ve 2886 sayılı Yasa'nın 75. maddesi gereğince işlem yapılacağının davacıya bildirildiğini, Valilik makamınca 16.09.2010 tarihinde tahliye işleminin gerçekleştirilmiş olup, kiralananın kendilerine teslim edildiğinden davanın konusuz kaldığını, söz konusu taşınmazın 2886 sayılı Yasa hükümlerine tabi olup, sürenin bitim tarihinde sözleşmenin yenilenmeyerek feshedildiğini ileri sürerek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. Mahkemece konusuz kalan davanın esası ile ilgili olarak karar verilmesine yer olmadığına, 1.100,00 TL. vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, yargılama giderlerinin davalıdan tahsiline karar verilmiştir.