TAMİR MASRAFLARININ VE KİRA PARASININ TAHSİLİNE YÖNELİK TAKİBE İTİRAZIN İPTALİ- İCRA İNKAR TAZMİNATI- VEKALET ÜCRETİ
.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 6


Tarih 13.06.2012
Esas No 2012/5764
Karar No 2012/8891

TAMİR MASRAFLARININ VE KİRA PARASININ TAHSİLİNE YÖNELİK TAKİBE İTİRAZIN İPTALİ- İCRA İNKAR TAZMİNATI- VEKALET ÜCRETİ

Özet

İİK.'NUN 67/2. MADDESİ UYARINCA DAVACI YARARINA İNKAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLEBİLMESİ İÇİN TAKİP KONUSU ALACAĞIN BELİRLİ, www.neohukuk.net SABİT OLMASI BELİRLENMEK İÇİN BORÇLU TARAFINDAN BİLİNEBİLECEK NİTELİKTE BULUNMASI, HAKİMİN TAKDİRİNE BAĞLI OLMAMASI GEREKİR. TAMİR MASRAFLARINA YÖNELİK ALACAK BİLİRKİŞİ RAPORU DOĞRULTUSUNDA MAHKEMENİN TAKDİRİ İLE BELİRLENDİĞİNDEN BU MASRAFLAR İÇİN DAVACI YARARINA İNKAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLMEMİŞ OLMASINDA BİR İSABETSİZLİK YOKTUR. ANCAK TARAFLAR ARASINDA DÜZENLENEN KİRA SÖZLEŞMESİNE GÖRE AYLIK KİRA MİKTARI BELİRLİ OLUP TAKİPTE İSTENEN ÖDENMEYEN KİRA BEDELLERİNE İLİŞKİN TOPLAM 2700 TL ALACAĞIN LİKİT OLDUĞU VE BU ALACAK YÖNÜNDEN DAVACI LEHİNE İNKAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLMESİ GEREKTİĞİ GÖZARDI EDİLEREK YAZILI ŞEKİLDE TALEBİN REDDİNE KARAR VERİLMESİ DOĞRU DEĞİLDİR.İçerik

DAVA : Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı itirazın iptali davasına dair karar, davacı ve davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Uyuşmazlık, toplam 5.650,00 TL. kira parasının ve tamir masraflarının tahsiline yönelik icra takibine yapılan itirazın iptali ve icra inkar tazminatına ilişkindir. Mahkemece davanın kısmen kabulü ile 5.670,00 TL üzerinden itirazın iptaline, inkar tazminatı isteminin reddine karar verilmesi üzerine hüküm davacı ve davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1.Dosya kapsamına, toplanan delillere, mevcut deliller mahkemece takdir edilerek karar verilmiş olmasına ve takdirde de bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı vekilinin temyiz itirazları yerinde değildir.

2.Davacı vekilinin temyiz itirazlarına gelince; İİK.'nun 67/2. maddesi uyarınca davacı yararına inkar tazminatına hükmedilebilmesi için takip konusu alacağın belirli, sabit olması belirlenmek için borçlu tarafından bilinebilecek nitelikte bulunması, hakimin takdirine bağlı olmaması gerekir.