ELATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL DAVASI- ATİYE BIRAKMA İSTEMİ- ECRİMİSİL İSTEĞİNİN ATİYE TERK EDİLMESİ- VEKALET ÜCRETİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 1


Tarih 26.06.2012
Esas No 2012/5223
Karar No 2012/7991

ELATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL DAVASI- ATİYE BIRAKMA İSTEMİ- ECRİMİSİL İSTEĞİNİN ATİYE TERK EDİLMESİ- VEKALET ÜCRETİ

Özet

DAVACI VE KARŞI DAVALI K. Ç. VEKİLİ 22.4.2010 TARİHLİ DİLEKÇE İLE; MÜVEKKİLİNİN KAYDEN MALİKİ OLDUĞU KAT İRTİFAKI KURULU 18704 SAYILI TAŞINMAZIN 4 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜMÜNÜN BÜYÜKÇEKMECE NOTERLİĞİNDE KEŞİDE EDİLEN İHTARNAMEYE RAĞMEN DAVALILAR TARAFINDAN HAKLI BİR SEBEP OLMAKSIZIN TAHLİYE EDİLMEDİĞİNİ BİLDİRİP, ELATMANINwww.neohukuk.net ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL İSTEĞİNDE BULUNMUŞTUR. DAHA SONRA 8.7.2011 TARİHLİ OTURUMDA, ECRİMİSİL İSTEĞİNİ ATİYE TERK ETMİŞTİR. DAVALILAR VE KARŞI DAVACILAR N. K. VE Y. K.; DAVANIN REDDİNİ SAVUNMUŞLAR VE ÇEKİŞMELİ 4 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN DAVACI İLE YAPILAN SÖZLÜ ANLAŞMA UYARINCA DAVACIYA AİT ŞİRKET (Ç... DENİZCİLİK NAKLİYAT OTOMOTİV TİC.SAN. LTD. ŞTİ) ADINA KREDİ ÇEKİLEREK TAPUSUNUN DAVACI ÜZERİNE YAPILDIĞI, DAVACIYA AİT ŞİRKETTE İŞÇİ OLARAK ÇALIŞTIKLARINDAN KREDİ BORCUNUN TAMAMININ MAAŞLARINDAN KESİLDİĞİ HALDE DAVACININ DAİRENİN TAPUSUNU VERMEDİĞİNİ VE İŞTEN DE ÇIKARILDIKLARINI BİLDİRİP DAİRENİN RAYİÇ DEĞERİNİN TESPİT EDİLEREK DAVACIDAN ALINMASI İSTEĞİYLE KARŞI DAVA AÇMIŞLARDIR.İçerik

DAVA : Yanlar arasında görülen elatmanın önlenmesi ve ecrimisil davası sonunda, yerel mahkemece davanın, kabulüne, karşı davanın reddine ilişkin olarak verilen karar K. Ç., N. K. ve Y. K. tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi Fatma Hakverdi'nin raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

KARAR : Davacı ve karşı davalı K. Ç. vekili 22.4.2010 tarihli dilekçe ile; müvekkilinin kayden maliki olduğu kat irtifakı kurulu 18704 sayılı taşınmazın 4 nolu bağımsız bölümünün Büyükçekmece Noterliğinde keşide edilen ihtarnameye rağmen davalılar tarafından haklı bir sebep olmaksızın tahliye edilmediğini bildirip, elatmanın önlenmesi ve ecrimisil isteğinde bulunmuştur. Daha sonra 08.07.2011 tarihli oturumda, ecrimisil isteğini atiye terk etmiştir.

Davalılar ve karşı davacılar N. K. ve Y. K. davanın reddini savunmuşlar ve çekişmeli 4 nolu bağımsız bölümün davacı ile yapılan sözlü anlaşma uyarınca davacıya ait şirket (Ç... Denizcilik Nakliyat Otomotiv Tic.San. Ltd. Şti) adına kredi çekilerek tapusunun davacı üzerine yapıldığı, davacıya ait şirkette işçi olarak çalıştıklarından kredi borcunun tamamının maaşlarından kesildiği halde davacının dairenin tapusunu vermediğini ve işten de çıkarıldıklarını bildirip dairenin rayiç değerinin tespit edilerek davacıdan alınması isteğiyle karşı dava açmışlardır.

Mahkemece, karşı davanın ispatlanamadığından reddine, karşı davacı ve davalıların haksız olarak davacının kayden malik olduğu bağımsız bölümde oturdukları gerekçesiyle elatmalarının önlenmesine ve tahliyelerine, ecrimisil isteği atiye terk edildiğinden bu yönde karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.