TAPU İPTALİ VE TESCİL- VEKALET ÜCRETİ- HARÇTAN MUAFİYET- RESEN BELİRLENEN DEĞER ÜZERİNDEN VEKALET ÜCRETİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 14


Tarih 03.07.2012
Esas No 2012/7933
Karar No 2012/9124

TAPU İPTALİ VE TESCİL- VEKALET ÜCRETİ- HARÇTAN MUAFİYET- RESEN BELİRLENEN DEĞER ÜZERİNDEN VEKALET ÜCRETİ

Özet

DAVACI HAZİNE, 1019 SAYILI MERA PARSELİNİN İFRAZI İLE OLUŞAN 2489 SAYILI PARSELİN MERA OLDUĞUNU, ÖNCESİ MERA OLAN BİR YERİN ÖZEL MÜLKİYETE KONU TEŞKİL ETMEYECEĞİNİ, 2489 SAYILI PARSELE İLİŞKİN İMAR DÜZENLEMESİ SONUCU DAVALI www.neohukuk.net ADINA TESİS EDİLEN 267 ADA 17 PARSEL SAYILI TAŞINMAZLARIN TAPU KAYDININ İPTALİ İLE HAZİNE ADINA TESCİLİNE KARAR VERİLMESİNİ İSTEMİŞTİR.

DAVALILAR, DAVA KONUSU TAŞINMAZI İYİNİYETLİ OLARAK SATIN ALDIKLARINI SAVUNARAK DAVANIN REDDİNİ İSTEMİŞLERDİR.

 İçerik

DAVA : Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 28.04.2008 gününde verilen dilekçe ile tapu iptali ve tescil istenmesi üzerine bozma ilamına uyularak yapılan duruşma sonunda; davanın reddine dair verilen 06.02.2012 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı vekili ile M. Y. vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı Hazine, 1019 sayılı mera parselinin ifrazı ile oluşan 2489 sayılı parselin mera olduğunu, öncesi mera olan bir yerin özel mülkiyete konu teşkil etmeyeceğini, 2489 sayılı parsele ilişkin imar düzenlemesi sonucu davalı adına tesis edilen 267 ada 17 parsel sayılı taşınmazların tapu kaydının iptali ile Hazine adına tesciline karar verilmesini istemiştir.

Davalılar, dava konusu taşınmazı iyiniyetli olarak satın aldıklarını savunarak davanın reddini istemişlerdir.

Mahkemece davanın reddine dair verilen karar Dairemizce, özetle “…İdari yargı kararı üzerine belediyece yapılması gereken geriye dönüş cetvelleri işlemlerinin geldiği aşamayı tespit etmek, kesinleşti ise geriye dönüş cetvellerini ve çekişme konusu taşınmazın tapu kaydını getirtmek kayıt malikinde değişiklik olduysa ve Hazinenin mera iddiasını gerçek hasım huzurunda inceleyip sonuçlandırmak olmalıdır…” gerekçesi ile bozulmuştur.

Mahkemece, bozma ilamına uyulmuş ve yapılan araştırmalar neticesinde 4342 sayılı mera kanunun geçici 3. Maddesinde yazılı koşulların davalı yararına gerçekleştiği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.

Hükmü, davacı Hazine vekili ile davalı M. Y. vekili temyiz etmiştir.