KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TAŞINMAZIN İDARE ADINA TESCİLİ DAVASI- İPOTEĞİN TESPİT EDİLEN BEDELE YANSITILMASI- VEKALET ÜCRETİ
.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 18


Tarih 03.07.2012
Esas No 2012/7709
Karar No 2012/8482

KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TAŞINMAZIN İDARE ADINA TESCİLİ DAVASI- İPOTEĞİN TESPİT EDİLEN BEDELE YANSITILMASI- VEKALET ÜCRETİ

Özet

DAVA KONUSU TAŞINMAZIN TAPU KAYDINDA MEVCUT İPOTEĞİN TESPİT EDİLEN BEDELE YANSITILMASI İLE YETİNİLMESİ GEREKİRKEN, KAMULAŞTIRMA www.neohukuk.netBEDELİNİN DAVALIYA ÖDENMESİNDE BİR SAKINCA OLMADIĞINA DAİR LEHİNE İPOTEK TESİS EDİLEN BANKA TARAFINDAN MAHKEMEYE YAZI GÖNDERİLDİĞİNDE DAVALIYA ÖDENMESİNE KARAR VERİLMİŞ OLMASI, DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.İçerik

DAVA : Dava dilekçesinde, Kamulaştırma Yasasının 4650 Sayılı Yasayla değişik hükümleri uyarınca, kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmaz malın idare adına tescili istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Temyiz istemlerinin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.

Ancak;

1-2942 sayılı Yasanın 4650 sayılı Yasayla değişik 15. maddesinin son fıkrası uyarınca, bilirkişilerce yapılan değer tespitinde, idarece belgelerin mahkemeye verildiği gün ( dava tarihi ) esas tutulur. Buna göre tarım arazisi olan dava konusu taşınmazın değerlendirme tarihindeki ( 2011 yılı ) mevki ve şartlarına göre ve olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelirinin tespitinde, münavebeye alınacak ürünlerin 2011 yılına ait dekar başına ortalama verimi ve üretim giderleri ile kg. başına toptan satış fiyatlarının esas alınması gerekir. Kural böyle iken, bilirkişilerce düzenlenen raporda gıda, tarım ve hayvancılık il müdürlüğünce 2010 yılı veri listesindeki buğday, buğday samanı, mısır, pamuk için kilogram satış fiyatının, dekar başına ortalama verim miktarı alınıp bulunan değere toptan eşya fiyat endeksi uygulanarak 2011 yılı değerlerinin bulunması,