ALACAĞIN VARLIĞI VE MİKTARINA DAİR TÜKETİCİNİN KORUMA HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA YARGILAMA YAPILACAĞI KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMELİ NEDENİYLE OLUŞAN ALACAĞIN TAHSİLİ İCRA TAKİBİNE İTİRAZ- İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVASI

YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ

Tarih : 03.05.2012
 
Esas No : 2011/29510
Karar No : 2012/14870
 
- İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVASI - İCRA TAKİBİNE İTİRAZ - KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMELİ NEDENİYLE OLUŞAN ALACAĞIN TAHSİLİ - ALACAĞIN VARLIĞI VE MİKTARINA DAİR TÜKETİCİNİN KORUMA HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA YARGILAMA YAPILACAĞI
 
 

ÖZET: KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK NEDENİYLE GENEL HACİZ YOLU İLE TAKİBE GEÇİLİP, BORÇLUYA 2004 SAYILI YASANIN 68/B MADDESİ KAPSAMINDA ÖDEME EMRİ GÖNDERİLEN BORÇLUNUN YASAL SÜREDE İCRA DAİRESİNE İTİRAZI ÜZERİNE DURAN İCRA TAKİBİNİN DEVAMI SAĞLANMAK ÜZERE İTİRAZIN KALDIRILMASI İSTEMİ İLE ALACAKLI TARAFINDAN İCRA MAHKEMESİNE BAŞVURDUĞU GÖRÜLMÜŞTÜR. ALACAĞIN VARLIĞI VE MİKTARININ TÜKETİCİNİN KORUMA HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA YARGILAMA YAPILMASI ZORUNLU KILDIĞINDAN MAHKEMECE İTİRAZIN KALDIRILMASI İSTEMİNİN REDDİ GEREKİR.
 

DAVA: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi İ. S. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü.
 
Alacaklı banka vekili tarafından kredi kartı üyelik sözleşmeli nedeniyle oluşan alacağın tahsili için genel haciz yolu ile icra takibine başlandığı, borçluya örnek 7 nolu ödeme emri tebliği üzerine, adı geçenin yasal sürede icra dairesine verdiği dilekçe ile takibe itiraz ettiği görülmüştür.
 
İİK'nun 68/b maddesinde,borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen kredilerde krediyi kullandıran taraf, krediyi kullanan tarafın kredi sözleşmesinde belirttiği adresine, borçlu cari hesap sözleşmesinde belirtilen dönemleri veya kısa, orta, uzun vadeli kredi sözleşmelerinde yazılı faiz tahakkuk dönemlerini takip eden onbeş gün içinde bir hesap özetini noter aracılığı ile göndermek zorundadır.
 
 Sözleşmede gösterilen adresin değiştirilmesi, yurt içinde bir adresin noter aracılığıyla krediyi kullandıran tarafa bildirilmesi halinde sonuç doğurur.Yeni adresin bu şekilde bildirilmemesi halinde hesap özetinin eski adrese ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır.