GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZA ISLAK İMZA UYAP
T.C.
YARGITAY

11. Ceza Dairesi 2012/11103 E.N , 2012/20696 K.N.

İlgili Kavramlar

GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZA ISLAK İMZA UYAP

İçtihat Metni

28.09.2010 ve 09.11.2010 tarihli duruşma tutanakları hakim ve katip tarafından elektronik imza ile imzalanmış ise de; 5271 sayılı CMK'nun 219. maddesi " ..tutanak, mahkeme başkanı veya hâkim ile zabıt kâtibi tarafından imzalanır.", amir hükmünü içermesi, 5070 sayılı Yasanın 5/1. maddesi de "güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı hukukî sonucu doğurur."ilkesini getirmesi karşısında anılan yasal düzenlemeler dikkate alındığında; hukuki sonuçları bakımından elektronik imza ile ıslak imzanın aynı olduğu, kaldı ki 6352 sayılı Yasanın 95. maddesi ile 02.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 5271 sayılı Yasanın 38/A. maddesi gereğince her türlü ceza muhakemesi işlemlerinde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) kullanılmasının zorunlu hale geldiği cihetle tebliğnamedeki bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.
 

 

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığın suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin olunmuş, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş ve incelenen dosyaya göre verilen hükümde eleştiri dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, 30.11.2012 gününde oybirliği ile karar verildi.