İCRA MÜDÜRLÜĞÜ NEZDİNDEKİ İTİRAZIN SÜRESİNDE OLDUĞUNUN TESPİTİ İSTEMİ - BORÇLUNUN İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE İTİRAZ DİLEKÇESİ VERDİĞİ- ŞİKAYETE KONU EDİLEN ÖDEME EMRİ TEBLİĞİNDEN HABERDAR OLUNDUĞUNUN KABULÜ GEREĞİ - HÜKMÜN BOZULMASI
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 12


Tarih 29.05.2012
Esas No 2012/918
Karar No 2012/18117

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ NEZDİNDEKİ İTİRAZIN SÜRESİNDE OLDUĞUNUN TESPİTİ İSTEMİ - BORÇLUNUN İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE İTİRAZ DİLEKÇESİ VERDİĞİ- ŞİKAYETE KONU EDİLEN ÖDEME EMRİ TEBLİĞİNDEN HABERDAR OLUNDUĞUNUN KABULÜ GEREĞİ - HÜKMÜN BOZULMASI

Özet
 
 

BORÇLU 21.06.2011 TARİHİNDE İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE İTİRAZ DİLEKÇESİ VERDİĞİNE GÖRE BU TARİHTE ŞİKAYETE KONU EDİLEN ÖDEME EMRİ TEBLİĞİNDEN HABERDAR OLDUĞUNU KABULÜ GEREKİR. BU DURUMDA ŞİKAYETÇİ BORÇLUNUN USULSÜZ TEBLİĞİ İŞLEMİNİ ÖĞRENDİĞİNİ KABUL ETTİĞİ TARİHTEN İTİBAREN KANUNDA ÖNGÖRÜLEN YASAL YEDİ GÜNLÜK SÜRE GEÇTİKTEN SONRA İCRA MAHKEMESİNE BAŞVURMUŞ OLMASI KARŞISINDA, MAHKEMECE İSTEMİN SÜRE AŞIMI NEDENİYLE REDDİ GEREKİRKEN, ESASININ İNCELENEREK KABULÜ YÖNÜNDE HÜKÜM TESİSİ İSABETSİZDİR.

www.neohukuk.net

İçerik

DAVA: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu isle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi T. Z. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra isin gereği görüşülüp düşünüldü.

Borçlunun icra mahkemesine başvurusu ödeme emri tebliği işleminin usulsüzlüğü nedeniyle icra müdürlüğü nezdindeki itirazının süresinde olduğunun tespitine yöneliktir.

Tebliğ işleminin usulsüzlüğü iddiasının yasal dayanağı İİK.nun 16.maddesi olup, bu yöndeki şikayet, aynı maddenin 1.fıkrası uyarınca usulsüz tebliğ işleminin öğrenildiği tarihten itibaren 7 günlük sürede yapılmalıdır.

7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 32.maddesi gereğince tebligatın usulsüz olması halinde muhatabı tebliğinden haberdar olmuş ise muteber sayılır. Muhatabın beyan ettiği tarih, tebliğ tarihi olarak kabul edilir.