MURİSİN TEMLİKİ İŞLEMİN YAPILDIĞI TARİHTE HUKUKİ EHLİYETİNİN OLMADIĞI- TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI- ŞUF'A DAVASI- ADLİ TIP KURUMU RAPORU
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 1


Tarih 04.06.2012
Esas No 2012/5982
Karar No 2012/6494

MURİSİN TEMLİKİ İŞLEMİN YAPILDIĞI TARİHTE HUKUKİ EHLİYETİNİN OLMADIĞI- TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI- ŞUF'A DAVASI- ADLİ TIP KURUMU RAPORU

 

www.neohukuk.netÖzet

DAVA, EHLİYETSİZLİK HUKUKSAL NEDENİNE OLMADIĞI TAKTİRDE ŞUF'A HAKKINA DAYALI OLARAK TAPU İPTAL VE TESCİL İSTEĞİNE İLİŞKİNDİR. TARAFLARIN ORTAK MİRAS BIRAKANI Y. Ş.'İN 24/02/2004 TARİHİNDE BEKAR VE ÇOCUKSUZ OLARAK ÖLDÜĞÜ DAVACILARIN Y. Ş.'İN KARDEŞLERİ OLDUĞU, DAVACILAR İLE MURİS YUSUF'UN PAYDAŞ OLDUKLARI 206 ADA, 8, 9 VE 12 PARSEL SAYILI TAŞINMAZLAR BAKIMINDAN DAVACILAR İLE KARDEŞLERİ YUSUF'UN VEKİL KILDIKLARI PAYDAŞ M. Ş.'İN DAVA DIŞI YÜKLENİCİ İLE 06/03/1997 TARİHLİ SATIŞ VAADİ VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ YAPTIĞI, SÖZLEŞME UYARINCA ANILAN PARSELLERİN TEVHİDİNDEN OLUŞAN 206 ADA, 14 PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN 24/12/1997 TARİHİNDE PAYLI OLARAK ADLARINA TESCİL EDİLDİĞİ, MURİS YUSUF'UN ÇEKİŞMEYE KONU 206 ADA, 14 PARSELDE YER ALAN 42/210 PAYINI, 15/01/1998 TARİHİNDE, DAVALI HAKAN TUNCER'E TAPUDA SATIŞ GÖSTERMEK SURETİYLE 500,00 TL KARŞILIĞINDA TEMLİK ETTİĞİ, ANILAN KİŞİNİN DE TEMELLÜK ETTİĞİ PAY ÜZERİNDE DİĞER DAVALI KOOPERATİF LEHİNE 1. DERECEDE İPOTEK TESİS ETTİRDİĞİ, MURİS Y. Ş. HAKKINDA EDREMİT ASLİYE CEZA MAHKEMESİNİN 20/10/1999 TARİH, 1999/481 ESAS SAYILI DAVA DOSYASININ YAPILAN YARGILAMASI SIRASINDA EDREMİT DEVLET HASTANESİNDEN ALINAN 03/09/2009 TARİHLİ RAPORUNDA "PARANOİD KİŞİLİK BOZUKLUĞU TANISI KONULMAKLA BİRLİKTE, ADLİ SERVİSİ BULUNAN BİR HASTAHANEDE MÜŞAHADE ALTINA ALINMASI GEREKTİĞİNİN" BİLDİRİLMESİ ÜZERİNE SEVKİ SAĞLANAN MANİSA RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ TARAFINDAN HAZIRLANAN 12/11/1999 TARİHLİ RAPORDA "PARANOİD KİŞİLİK BOZUKLUĞU TESPİT EDİLEREK TCK'NUN 47. MADDESİNDEN YARARLANAMAYACAĞININ BELİRLENDİĞİ", ANILAN RAPORA DAYANILARAK EDREMİT SULH HUKUK MAHKEMESİNİN 2000/102 ESAS, 2000/276 SAYILI, 03/05/2000 TARİHLİ KARARI İLE VESAYET ALTINA ALINDIĞI, ÖNCELİKLE EHLİYETSİZLİK HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI OLARAK AÇILAN ELDEKİ DAVA DOSYASINDA ADLİ TIP KURUMUNUN 4. İHTİSAS DAİRESİNİN 07/12/2005 TARİHLİ RAPORUNDA "...İLGİLİ KİŞİ HAKKINDA GÖNDERİLEN TIBBI BELGELERİN AKİT TARİHİNDEN BİR BUÇUK YIL KADAR SONRASINDAN İTİBAREN DÜZENLENDİĞİ, MURİSİN AKİT TARİHİNE YAKIN GÜNLERDE GÖRDÜĞÜ TEDAVİLERE AİT TÜM TIBBI BELGELERİN, HASTANE EVRAKLARI, POLİKLİNİK KAYDI, RAPOR, REÇETE, SAĞLIK KARNESİ VB. TEMİN EDİLEREK GÖNDERİLMESİNİN İSTENDİĞİ " MAHKEMECE DE VESAYET ALTINA ALINMASINDA HÜKME ESAS ALINAN MANİSA RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİNDEN VERİLEN RAPORUN DAYANAĞI GÖZLEM KAĞITLARINDA BİZZAT Y. Ş.'İN ANLATIMLARINDAN "1983 TARİHİNDE YAŞADIĞI HOLLANDA ÜLKESİNDE AKIL HASTAHANESİNE YATARAK TEEDAVİ GÖRDÜĞÜNÜN" ANLAŞILMASI KARŞISINDA HOLLANDA YETKİLİ MERCİİLERİ İLE ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARACILIĞIYLA YAPILAN YAZIŞMALARDA USULİ EKSİKLİKLERİN GİDERİLEMEDİĞİ VE SONUÇTA DAVACI VEKİLİNİN 23/03/2011 TARİHLİ CELSEDE TERCÜME EVRAKLARININ HAZIRLANMASI TALEPLERİNDEN VAZGEÇTİKLERİ, DOSYANIN MEVCUT HALİYLE ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLMESİ İSTEĞİNDE BULUNDUĞU, BU BEYAN ÜZERİNE MAHKEMECE EVRAKIN ADLİ TIPA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN ARA KARARINDAN DÖNÜLEREK SONUCA VARILDIĞI ANLAŞILMAKTADIR.
DAVACILAR, MİRAS BIRAKANIN DAVALIYA YAPMIŞ OLDUĞU TEMLİKİ İŞLEM TARİHİNDE HUKUKİ EHLİYETİNİN BULUNMADIĞINI ÖTE YANDAN PAYDAŞI OLDUKLARI TAŞINMAZDA ÖN ALIM HAKLARININ OLDUĞUNU İLERİ SÜREREK ELDEKİ DAVAYI AÇMIŞLARDIR.İçerik

DAVA : Yanlar arasında görülen tapu iptali tescil davası sonunda, yerel mahkemece davanın, reddine ilişkin olarak verilen karar davacılar tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi İlknur Acar'ın raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü.

KARAR : Dava, ehliyetsizlik hukuksal nedenine olmadığı taktirde şuf'a hakkına dayalı olarak tapu iptal ve tescil isteğine ilişkindir.

Mahkemece, murisin temliki işlemin yapıldığı tarihte hukuki ehliyetinin olmadığı kabul edilmekle birlikte, TMK'nun 2. maddesi kapsamında davacıların dava açmakta iyiniyetli olmadıkları, şuf'a davasının da süresinde açılmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Dosya içeriği ve toplanan delillerden; tarafların ortak miras bırakanı Y. Ş.'in 24/02/2004 tarihinde bekar ve çocuksuz olarak öldüğü davacıların Y. Ş.'in kardeşleri olduğu, davacılar ile muris Yusuf'un paydaş oldukları 206 ada, 8, 9 ve 12 parsel sayılı taşınmazlar bakımından davacılar ile kardeşleri Yusuf'un vekil kıldıkları paydaş M. Ş.'in dava dışı yüklenici ile 06/03/1997 tarihli satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi yaptığı, sözleşme uyarınca anılan parsellerin tevhidinden oluşan 206 ada, 14 parsel sayılı taşınmazın 24/12/1997 tarihinde paylı olarak adlarına tescil edildiği, muris Yusuf'un çekişmeye konu 206 ada, 14 parselde yer alan 42/210 payını, 15/01/1998 tarihinde, davalı Hakan Tuncer'e tapuda satış göstermek suretiyle 500,00 TL karşılığında temlik ettiği, anılan kişinin de temellük ettiği pay üzerinde diğer davalı kooperatif lehine 1. derecede ipotek tesis ettirdiği, muris Y. Ş. hakkında Edremit Asliye Ceza Mahkemesinin 20/10/1999 tarih, 1999/481 Esas sayılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında Edremit Devlet Hastanesinden alınan 03/09/2009 tarihli raporunda "paranoid kişilik bozukluğu tanısı konulmakla birlikte, adli servisi bulunan bir hastahanede müşahade altına alınması gerektiğinin" bildirilmesi üzerine sevki sağlanan Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi tarafından hazırlanan 12/11/1999 tarihli raporda "paranoid kişilik bozukluğu tespit edilerek TCK'nun 47. maddesinden yararlanamayacağının belirlendiği", anılan rapora dayanılarak Edremit Sulh Hukuk Mahkemesinin 2000/102 Esas, 2000/276 sayılı, 03/05/2000 tarihli kararı ile vesayet altına alındığı, öncelikle ehliyetsizlik hukuksal nedenine dayalı olarak açılan eldeki dava dosyasında Adli Tıp Kurumunun 4. İhtisas Dairesinin 07/12/2005 tarihli raporunda "...ilgili kişi hakkında gönderilen tıbbı belgelerin akit tarihinden bir buçuk yıl kadar sonrasından itibaren düzenlendiği, murisin akit tarihine yakın günlerde gördüğü tedavilere ait tüm tıbbı belgelerin, hastane evrakları, poliklinik kaydı, rapor, reçete, sağlık karnesi vb. temin edilerek gönderilmesinin istendiği " mahkemece de vesayet altına alınmasında hükme esas alınan Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden verilen raporun dayanağı gözlem kağıtlarında bizzat Y. Ş.'in anlatımlarından "1983 tarihinde yaşadığı Hollanda ülkesinde akıl hastahanesine yatarak teedavi gördüğünün" anlaşılması karşısında Hollanda Yetkili Merciileri ile Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü aracılığıyla yapılan yazışmalarda usuli eksikliklerin giderilemediği ve sonuçta davacı vekilinin 23/03/2011 tarihli celsede tercüme evraklarının hazırlanması taleplerinden vazgeçtikleri, dosyanın mevcut haliyle Adli Tıp Kurumuna gönderilmesi isteğinde bulunduğu, bu beyan üzerine mahkemece evrakın Adli Tıpa gönderilmesine ilişkin ara kararından dönülerek sonuca varıldığı anlaşılmaktadır.