MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT DAVASI, ADİ-MÜTESELSİL KEFALET, MÜRACAAT HAKKI ADİ KEFALETTE KEFİLE TANINAN HAKLAR
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 13


Tarih 06.06.2012
Esas No 2012/9953
Karar No 2012/14779

MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT DAVASI, ADİ-MÜTESELSİL KEFALET, MÜRACAAT HAKKI ADİ KEFALETTE KEFİLE TANINAN HAKLAR

Borçlar Kanunu (BK) (818): MADDE 483\MADDE 486\MADDE 487
İcra ve İflas Kanunu (İİK) (2004): MADDE 72
 
Özet

MÜTESELSİL KEFALETLE, ALACAKLI ASIL BORÇLUYA MÜRACAAT ETMEDEN VE REHİNLERİ NAKDE TAHVİL ETTİRMEDEN KEFİL ALEYHİNE İCRA TAKİBİ YAPABİLİR. BUNA KARŞILIK ADİ KEFALETTE İSE, KEFİLE MÜRACAAT EDİLEBİLMESİ İÇİN KEFALET SÖZLEŞMESİNDEN SONRA BORÇLUNUN İFLAS ETMESİ VEYA HAKKINDA TAKİBAT İCRA OLUNUP DA ALACAKLININ HATASI OLMAKSIZIN SEMERESİZ KALMASI YAHUT BORÇLU HAKKINDA TÜRKİYE'DE TAKİBAT İCRASININ İMKANSIZ HALE GELMESİ GEREKİR. ADİ KEFALETTE KEFİLE TANINAN BU HAKLAR TEKNİK ANLAMDA BİR İTİRAZ OLMAYIP DEF'İ NİTELİĞİNDE OLDUĞUNDAN MAHKEMECE RE'SEN GÖZETİLEMEZ.İçerik

Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
Davacı, Bafra İcra Müdürlüğü'nün 2010/3870 esas sayılı dosyası ile aleyhine 03.08.2010 tarihinde ilamsız icra takibi başlatıldığını, icra ödeme emrinin gönderildiğini, gerek ödeme emrinde ve gerekse takip talebinde borcun kaynağının gösterilmediğini, usulsüz tebligat yapıldığı için Bafra İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2010/348 esas 2010/354 karar sayılı dosyası ile ge-cikmiş itirazda bulunduğunu ancak mahkeme tarafından itirazın reddedilerek takibin kesinleştiğini, ileri sürerek davalıya borçlu bulunmadığının tespitine ve icra takibinin iptaline karar verilmesini istemiştir.
Davalı, davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, takibin 4.800, 00 TL üzerinden devamına, bakiye 20.200, 00 TL yönünden davacının davalıya borçlu olmadığının tespitine, karar verilmiş; hüküm, davacı ve davalı tarafından temyiz edilmiştir.