BİLİRKİŞİ ARACILIĞIYLA YERİNDE KEŞİF YAPILARAK İSTENEBİLECEK CEZA KOŞULU ALACAĞI TUTARI İLE GECİKME TAZMİNATI TUTARININ SAPTANMASI - ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Genel Kurulu


Tarih 01.12.2012
Esas No 2010/15-525
Karar No 2012/619

BİLİRKİŞİ ARACILIĞIYLA YERİNDE KEŞİF YAPILARAK İSTENEBİLECEK CEZA KOŞULU ALACAĞI TUTARI İLE GECİKME TAZMİNATI TUTARININ SAPTANMASI - ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ

Özet
 

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN (3.8.1) MADDESİ HÜKMÜ GEREĞİNCE, İNŞAAT SÜRESİ SÖZLEŞME KONUSU ARSANIN BOŞ OLARAK YÜKLENİCİYE TESLİM EDİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN 36 AYDIR. KAPSAMINDA UYUŞMAZLIK BULUNMAYAN 24.03.2003 TARİHLİ TESLİM TUTANAĞI DÜZENLENEREK İNŞAAT YAPILACAK TAŞINMAZ, YÜKLENİCİ ŞİRKETE TESLİM EDİLMİŞTİR. YER TESLİM TARİHİNE 36 AY EKLENDİĞİNDE 24.03.2006 TARİHİNDE İNŞAATIN TAMAMLANMASI GEREKİR İSE DE, SÖZLEŞMENİN (3.11.2.) MADDESİ HÜKMÜNDE DE SÖZLEŞME VE EKLERİNE GÖRE İŞİN TAMAMEN BİTİRİLMEMESİ DURUMUNDA YÜKLENİCİYE (4) AYLIK EK SÜRE VERİLECEĞİ VE YÜKLENİCİYE VERİLEN HER BİR AY İÇİN RAYİÇ KİRA BEDELLERİ TOPLAMI KADAR ARSA SAHİBİNE GECİKME CEZASI OLARAK AYRI AYRI ÖDEMESİ GEREKTİĞİ, DÜZENLENMİŞTİR. SÖZLEŞMENİN (3.7.3.) MADDESİ HÜKMÜ DEĞERLENDİRİLDİĞİNDE DE; ARSA SAHİPLERİNE VERİLMESİ KARARLAŞTIRILAN BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN İSKÂN RUHSATI ALINMAK VE TUTANAK DÜZENLENMEK SURETİYLE TESLİM OLUNACAĞININ YANLARCA KARARLAŞTIRILMIŞ OLDUĞU SONUCUNA VARILMAKTADIR. BAŞKA BİR ANLATIMLA, BELİRTİLEN SÖZLEŞME HÜKMÜ UYARINCA ARSA SAHİPLERİNE VERİLMESİ GEREKEN BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN İSKAN KOŞULUNUN BAĞLI OLDUĞU VE TESLİMİN DE YAZILI TUTANAKLA YAPILACAĞI VE TUTANAK TARİHİNİN TESLİM TARİHİ OLACAĞI TARAFLARCA KABUL EDİLMİŞTİR. NİTEKİM 24 NUMARALI MESKEN DAVACILARDAN H.'E, 34. VE 35 NOLUDÜKKANLAR DAVACI Ş.'E 19.09.2006 TARİHLİ PROTOKOL DÜZENLENMEK SURETİYLE PROTOKOL TARİHİNDE TESLİM EDİLMİŞTİR. İSKÂN İZNİ HER NE KADAR 21.07.2006 TARİHİNDE YÜKLENİCİ TARAFINDAN ALINMIŞSA DA 24.03.2006 TARİHİNDEN İTİBAREN (4) AY SÜRE İLE BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN PİYASA RAYİÇLERİ İLE HESAPLANACAK KİRA BEDELLERİNE BORÇLAR KANUNU 158/II. MADDESİ UYARINCA İFAYA EKLİ CEZA OLARAK TAHSİLİNİ DAVACILAR TALEP EDEBİLECEKLERİ GİBİ; TAKİP EDEN TESLİM TARİHİ OLAN 19.09.2006 TARİHİNE KADARKİ SÜRE İÇİN DE BORÇLAR KANUNU 106. MADDESİ GEREĞİNCE GECİKME TAZMİNATI İSTEYEBİLİRLER. MAHKEMECE, BU HUSUSLARIN GÖZDEN KAÇIRILMASI DOĞRU OLMAMIŞTIR.

www.neohukuk.net

İçerik

DAVA: Taraflar arasındaki Alacak davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 17.07.2008 gün ve 2007/127 Esas, 2008/246 Karar sayılı kararın incelenmesi davacılar vekilleri tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 15.Hukuk Dairesinin 20.11.2009 gün ve 2008/6405 E., 2009/6303 K. sayılı ilamı ile;dava, yanlar arasındaki arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı olarak açılmış olup 6.000,00 TL. ceza koşulu tazminatın davalıdan tahsili, birleşen dava ise, eksik işler bedeli olarak 6.000,00 TL. maddi tazminatın tahsili istemlerine ilişkindir.

Mahkemece, davaların reddine karar verilmiş ve verilen karar davacılar vekillerince temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacılar vekillerinin aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

Ankara 48. Noterliği'nce doğrudan düzenlenen 17.06.2002 tarihli ve 10203 yevmiye numaralı arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesini, dava dışı paydaşlar dışında davacılar da arsa sahibi sıfatlarıyla imzalamışlardır. Yüklenici davalı şirket, sözleşme konusu Ankara Çankaya İlçesi 2. Bölge Tapu Sicil Müdürlüğü'nde kayıtlı olan ve Kurukusunlar Mahallesinde bulunan 27522 ada ve 1 parsel sayılı taşınmazı; sözleşmede yazılı koşullarla inşaat yapmayı ve sözleşmede kararlaştırılan bağımsız bölümleri arsa sahiplerine teslim etmeyi yüklenmiştir.

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin (3.8.1) maddesi hükmü gereğince, inşaat süresi sözleşme konusu arsanın boş olarak yükleniciye teslim edildiği tarihten itibaren 36 aydır. Kapsamında uyuşmazlık bulunmayan 24.03.2003 tarihli teslim tutanağı düzenlenerek inşaat yapılacak taşınmaz, yüklenici şirkete teslim edilmiştir. Yer teslim tarihine 36 ay eklendiğinde 24.03.2006 tarihinde inşaatın tamamlanması gerekir ise de, sözleşmenin (3.11.2.) maddesi hükmünde de sözleşme ve eklerine göre işin tamamen bitirilmemesi durumunda yükleniciye (4) aylık ek süre verileceği ve yükleniciye verilen her bir ay için rayiç kira bedelleri toplamı kadar arsa sahibine gecikme cezası olarak ayrı ayrı ödemesi gerektiği, düzenlenmiştir. Sözleşmenin (3.7.3.) maddesi hükmü değerlendirildiğinde de; arsa sahiplerine verilmesi kararlaştırılan bağımsız bölümlerin iskân ruhsatı alınmak ve tutanak düzenlenmek suretiyle teslim olunacağının yanlarca kararlaştırılmış olduğu sonucuna varılmaktadır. Başka bir anlatımla, belirtilen sözleşme hükmü uyarınca arsa sahiplerine verilmesi gereken bağımsız bölümlerin iskan koşulunun bağlı olduğu ve teslimin de yazılı tutanakla yapılacağı ve tutanak tarihinin teslim tarihi olacağı taraflarca kabul edilmiştir. Nitekim 24 numaralı mesken davacılardan H.'e, 34. ve 35 noludükkanlar davacı Ş.'e 19.09.2006 tarihli protokol düzenlenmek suretiyle protokol tarihinde teslim edilmiştir. İskân izni her ne kadar 21.07.2006 tarihinde yüklenici tarafından alınmışsa da 24.03.2006 tarihinden itibaren (4) ay süre ile bağımsız bölümlerin piyasa rayiçleri ile hesaplanacak kira bedellerine Borçlar Kanunu 158/II. maddesi uyarınca ifaya ekli ceza olarak tahsilini davacılar talep edebilecekleri gibi; takip eden teslim tarihi olan 19.09.2006 tarihine kadarki süre için de Borçlar Kanunu 106. maddesi gereğince gecikme tazminatı isteyebilirler. Mahkemece, bu hususların gözden kaçırılması doğru olmamıştır.

O halde; mahkemece, yapılacak iş; yukarıda açıklanan hususlar gözetilerek bilirkişi aracılığıyla yerinde keşif yapılarak davacıların isteyebilecekleri ceza koşulu alacağı tutarı ile gecikme tazminatı tutarının saptanması ve taleple bağlı kalınarak varılacak sonuca göre karar vermekten ibaret olmalıdır.

Açıklanan sebeplerle karar bozulmalıdır gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama