6100 SAYILI YASANIN YÜRÜRLÜĞE GİRMEDİĞİ TARİHTE YETKİ SÖZLEŞMESİ YAPILMASI- İTİRAZIN İPTALİ VE İCRA İNKAR TAZMİNATI DAVASI- YETKİ SÖZLEŞMESİ- KESİN YETKİ KURALI- SEÇİMLİK HAK
T.C.
YARGITAY
15. HUKUK DAİRESİ

Tarih : 13.06.2012
 
Esas No : 2012/3501 
Karar No : 2012/4402

- 6100 SAYILI YASANIN YÜRÜRLÜĞE GİRMEDİĞİ TARİHTE YETKİ SÖZLEŞMESİ YAPILMASI- İTİRAZIN İPTALİ VE İCRA İNKAR TAZMİNATI DAVASI- YETKİ SÖZLEŞMESİ- KESİN YETKİ KURALI- SEÇİMLİK HAK

 

ÖZET: DAVA KONUSU OLAYDA İŞİN SAMSUN HUDUTLARI İÇERİSİNDE İFA OLUNDUĞU, DAVALININ İKAMETGAHININ İSTANBUL OLDUĞU VE İMZALANAN SÖZLEŞMEDE DE İSTANBUL MAHKEMELERİNİN YETKİLİ KILINDIĞI ANLAŞILMAKTADIR. YETKİNİN KAMU DÜZENİYLE İLGİLİ BULUNMADIĞI HALLERDE DAVACININ TERCİHİNE GÖRE DAVANIN DAVALININ İKAMETGAHI, İŞİN İFA OLUNDUĞU YER VEYA SÖZLEŞMEDE YETKİLİ KILINAN MAHAL MAHKEMELERİNİN BİRİSİNDE AÇILMASI MÜMKÜNDÜR. YETKİ SÖZLEŞMESİ YAPILMASI, DİĞER YETKİLİ YER MAHKEMELERİNİN YETKİSİNİ ORTADAN KALDIRMADIĞI GİBİ SÖZLEŞMENİN İMZALANDIĞI 06.06.2010 TARİHİ İTİBARİYLE 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU YÜRÜRLÜĞE GİRMEMİŞ BULUNDUĞUNDAN SÖZLEŞMEDE KARARLAŞTIRILAN İSTANBUL MAHKEME'SİNİN KESİN YETKİLİ OLDUĞUNUN KABULÜ DE MÜMKÜN DEĞİLDİR. BÖYLE BİR KABUL SÖZLEŞMENİN İMZALANDIĞI TARİHTE ÜÇ AYRI YER MAHKEMESİNDE DAVA AÇMA İMKANI BULUNAN TARAFLARIN SEÇİMLİK HAKLARINI ORTADAN KALDIRACAĞINDAN, SÖZLEŞMEYLE KARARLAŞTIRILAN KESİN YETKİNİN 6100 SAYILI KANUN'UN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ 01.10.2011 TARİHİNDEN SONRA İMZALANAN YETKİ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA TATBİKİ UYGUN OLACAKTIR. AKSİNİN KABULÜ TARAFLARIN SÖZLEŞMEYLE KAZANDIKLARI VE O TARİH İTİBARİYLE YASAYLA YETKİLİ KILINAN MAHKEMELERDE DAVA AÇMA İMKANINI ORTADAN KALDIRACAK NİTELİKTE OLDUĞUNDAN EŞİTLİK İLKESİNE DE AYKIRIDIR. BU DURUMDA AKDİN İFA EDİLDİĞİ SAMSUN İCRA DAİRELERİNDE VE SAMSUN MAHKEMELERİNDE TAKİP YAPILIP DAVA AÇILMASINDA YASAYA AYKIRI BİR YÖN BULUNMADIĞINDAN MAHKEMECE YETKİ İTİRAZININ REDDİYLE İŞİN ESASININ İNCELENMESİ VE SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN DAVANIN YETKİ YÖNÜNDEN REDDİNE KARAR VERİLMESİ DOĞRU GÖRÜLMEMİŞ, KARARIN BOZULMASI UYGUN BULUNMUŞTUR.
 

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı ile davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Dava, Samsun 2. İcra Müdürlüğü'nün 2011/6337 Esas sayılı dosyasıyla yapılan takibe itirazın iptali, takibin devamı ve %40 icra inkar tazminatının tahsili istemiyle açılmıştır.

Mahkemece davalının yetki itirazının kabulüyle mahkemenin yetkisizliğine dair verilen karar taraflarca temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.