AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİ - BAŞARIYA GÖRE BELİRLENEN AVUKATLIK ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ - AZİL İTİRAZIN İPTALİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 13

                                    www.neohukuk.net
Tarih 23.10.2000
Esas No 2000/5606
Karar No 2000/8851

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİ - BAŞARIYA GÖRE BELİRLENEN AVUKATLIK ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ - AZİL

Avukatlık Kanunu (1136): MADDE 164

Özet
ÖZET :Avukata ödenecek ücretin işin başarıya ulaşması halinde müddeabihin %25'i, başarıya ulaşmaması halinde ise avukatlık asgari ücret tarifesi gereğince ödenmesi gereken ücret olarak nitelikte bir ücret kararlaştırılması mümkündür ve buna ilişkin sözleşme de hukuken geçerlidir. Şu haliyle taraflar arasındaki vekalet ücretine ilişkin sözleşme, mahkemece geçerli kabul edilmelidir.


İçerik
Dava: Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün davacı avukatı tarafından duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı Ahmet Erkabadayı gelmiş, diğer taraftan gelen olmadığından onun yokluğunda duruşmaya başlanılmış ve hazır bulunan avukatın sözlü açıklaması dinlenildikten sonra karar için başka güne bırakılmıştı. Bu kez temyiz dilekçesinin süresinde olduğu saptanarak dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Karar: Davacı, davalının avukatı olarak trafik kazası nedeniyle tazminat davası açtığını, 17.7.1997 tarihinde davanın karara bağlandığını, davalının ise 21.8.1997 tarihinde kendisini vekillikten azlettiğini belirterek 793.000.000 TL vekalet ücreti alacağının tahsili için başlatmış olduğu icra takibine yapılan itirazın iptalini, %40 inkar tazminatının ödetilmesini istemiştir.

Davalı, sözleşmenin geçersiz olduğunu, davacının haklı nedenle azledildiğini öne sürerek davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, ücret sözleşmesinin geçersiz olduğu gerekçesiyle avukatlık ücret tarifesi gereğince hesaplanan 51.762.000 TL. üzerinden takibin devamına karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Taraflar arasında düzenlenen tarafların ve mahkemenin kabulünde olan 16.5.1995 günlü avukatlık ücret sözleşmesinin "ücret" başlıklı kısmında aynen "1.762.000.000 TL tazminatın (müddeabihin) %25'i vekil ücreti olarak avukata ödenecektir. Davanın kaybı halinde avukata avukatlık asgari ücret tarifesine göre vekalet ücreti ödenecektir" yazılıdır. Bu şekliyle avukata ödenecek ücretin işin başarıya ulaşması halinde müddeabihin %25'i, başarıya ulaşmaması halinde ise avukatlık asgari ücret tarifesi gereğince ödenmesi gereken ücret olarak kararlaştırıldığının kabulü gerekir. Avukatlık Yasasının 164/2. maddesi hükmü uyarınca bu nitelikte bir ücret kararlaştırılması mümkündür ve buna ilişkin sözleşmede hukuken geçerlidir. Şu haliyle taraflar arasındaki vekalet ücretine ilişkin sözleşme, mahkemece geçerli kabul edilmeli, bunun sonucuna uygun olarak bir karar verilmelidir. Mahkemenin sözleşmenin geçersiz olduğu esasından hareketle yazılı şekilde karar vermesi usul ve kanuna aykırı olup, bozma nedenidir.

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz eden davacı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 23.10.2000 gününde oybirliği ile karar verildi.