İSTİHKAK DAVASI - MAHCUZLAR ÜZERİNDEKİ HACZİN KALDIRILMASINA ŞEKLİNDE HÜKÜM KURMAK GEREĞİ - İSTİHKAK DAVALARINDA MÜLKİYETİN TESPİTİNE VE AİDİYETİNE YÖNELİK KARAR VERİLEMEYECEĞİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 17


Tarih 26.06.2012
Esas No 2012/6685
Karar No 2012/8190

İSTİHKAK DAVASI - MAHCUZLAR ÜZERİNDEKİ HACZİN KALDIRILMASINA ŞEKLİNDE HÜKÜM KURMAK GEREĞİ - İSTİHKAK DAVALARINDA MÜLKİYETİN TESPİTİNE VE AİDİYETİNE YÖNELİK KARAR VERİLEMEYECEĞİ c

Özet

MAHKEMECE DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLMİŞ OLMASI NEDENİYLE, SONUÇ OLARAK MAHCUZLAR ÜZERİNDEKİ HACZİN KALDIRILMASINA ŞEKLİNDE HÜKÜM KURMAK GEREKİRKEN VE İSTİHKAK DAVALARINDA MÜLKİYETİN TESPİTİNE VE AİDİYETİNE YÖNELİK KARAR VERİLEMEYECEĞİ DİKKATE ALINMADAN, YAZILI ŞEKİLDE MAHCUZLARIN DAVACI ÜÇÜNCÜ KİŞİYE AİDİYETİNİN TESPİTİNE ŞEKLİNDE HÜKÜM KURULMASI DA İSABETLİ OLMAMIŞTIR.İçerik

Taraflar arasındaki istihkak davasının yapılan yargılaması sonunda, kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı alacaklı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü.

Davacı 3.kişi vekili, davalı alacaklı tarafından borçlu aleyhine yürütülen takipte, Manisa 3.İcra Müdürlüğünün 2008/714 Tal. sayılı dosyasından uygulanan 29.07.2008 tarihli haciz işleminde borçlu ile ilgisi bulunmayan davacıya ait işyerindeki menkullerin haczedildiğini ileri sürerek, haczin kaldırılmasına ve tazminata karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı alacaklı vekili, davacı 3.kişi ile borçlu ortakları arasında organik bağ bulunduğunu ve davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece, toplanan delillere göre mahcuzların davacının ticari faaliyetini sürdürdüğü ve malları uhdesinde bulundurduğu işyerinde haczedildiği, malların borçluya ait olduğu yönünde bir tespit yapılamadığı gerekçesiyle, davanın kısmen kabulü ile mahcuzların davacı 3.kişiye aidiyetinin tespitine karar verilmiş; hüküm, davalı alacaklı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava 3.kişinin, İİK'nun 96 ve devamı maddelerine dayalı olarak açtığı istihkak davasına ilişkindir.

Mahkemece yazılı şekilde hüküm kurulmuş ise de, verilen karar dosyada mevcut delillere uygun düşmemektedir.