GİDER AVANSI- POSTA GİDERİ- DAVA ŞARTI- NÖBETÇİ MAHKEME İLE GÖNDERİLEN AVANS- İMZAYA İTİRAZ - BORÇLUYA MUHTIRANIN TEBLİĞİNDEN İTİBAREN İKİ HAFTALIK SÜRE VERİLDİĞİ - SÜRESİ İÇİNDE GİDER AVANSININ YATIRILIP YATIRILMADIĞININ ANLAŞILMASI
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 12


Tarih 26.06.2012
Esas No 2012/1772
Karar No 2012/22488

GİDER AVANSI- POSTA GİDERİ- DAVA ŞARTI- NÖBETÇİ MAHKEME İLE GÖNDERİLEN AVANS- İMZAYA İTİRAZ - BORÇLUYA MUHTIRANIN TEBLİĞİNDEN İTİBAREN İKİ HAFTALIK SÜRE VERİLDİĞİ - SÜRESİ İÇİNDE GİDER AVANSININ YATIRILIP YATIRILMADIĞININ ANLAŞILMASI

Özet

KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ YOLLA YAPILAN TAKİBE KARŞI BORÇLUNUN YETKİYE VE İMZAYA İTİRAZ EDEREK MAHKEMEYE BAŞVURDUĞU, MAHKEMECE GİDER AVANSININ KESİN SÜRE İÇİNDE YATIRILMADIĞI GEREKÇESİ İLE DAVANIN USULDEN REDDİNE KARAR VERİLDİĞİ ANLAŞILMIŞTIR.İçerik

DAVA: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Gürdal Ergün tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü.

Kambiyo senetlerine özgü yolla yapılan takibe karşı borçlunun yetkiye ve imzaya itiraz ederek mahkemeye başvurduğu, mahkemece gider avansının kesin süre içinde yatırılmadığı gerekçesi ile davanın usulden reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 114/1-g maddesi uyarınca, davacının yatırması gereken gider avansının yatırılmış olması dava şartlarından olup, aynı kanunun 115/1 ve 2. maddesine göre Mahkeme, dava şartlarının mevcut olup olmadığını davanın her aşamasında kendiliğinden araştırır. Taraflar da dava şartı noksanlığını her zaman ileri sürebilirler. Mahkeme dava şartı noksanlığını tespit ederse davanın usulden reddine karar verir. Ancak,dava şartı noksanlığının giderilmesi mümkün ise bunun tamamlanması için kesin süre verir. Bu süre içinde dava şartı noksanlığı giderilmemişse davayı dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddeder.