ŞİKAYET DAVASI - ÇEKİN ASLINDA VE FOTOKOPİSİNDE İBRAZ KAŞESİNİN BULUNMADIĞI - MAHKEMECE BANKAYA SORULMAK SURETİ İLE İBRAZ TARİHİNİN BELİRLENEMEYECEĞİ - BU HUSUSUN KENDİLİĞİNDEN GÖZÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKTİĞİ

T.C.
Yargıtay
Hukuk Dairesi 12

Tarih 24.02.2011
Esas No 2010/33793
Karar No 2011/1765
 
- ŞİKAYET DAVASI - ÇEKİN ASLINDA VE FOTOKOPİSİNDE İBRAZ KAŞESİNİN BULUNMADIĞI - MAHKEMECE BANKAYA SORULMAK SURETİ İLE İBRAZ TARİHİNİN BELİRLENEMEYECEĞİ - BU HUSUSUN KENDİLİĞİNDEN GÖZÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKTİĞİ
 
İcra ve İflas Kanunu (İİK) (2004): MADDE 168\MADDE 170
Türk Ticaret Kanunu (TTK) (6762): MADDE 708\MADDE 720\MADDE 721

Özet
 HER NE KADAR MUHATAP BANKA, ÇEKİN İBRAZ ANINDAKİ FOTOKOPİSİNİ GÖNDERMİŞ İSE DE, FOTOKOPİDE İBRAZ KAŞESİ BULUNMADIĞI GİBİ, ÇEKİN ASLINDA DA İBRAZ KAŞESİ BULUNMAMAKTADIR. AYRICA, MUHATAP BANKANIN İBRAZ ŞERHİNDE TARİH YOKSA, İCRA MAHKEMESİNCE, BANKAYA SORULMAK SURETİ İLE İBRAZ TARİHİNİN BELİRLENMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR. BU HUSUSUN İCRA MAHKEMESİNCE KENDİLİĞİNDEN GÖZÖNÜNE ALINMASI GEREKİR. İCRA MAHKEMESİNCE, BANKAYA SORULMAK SURETİ İLE İBRAZ TARİHİNİN BELİRLENMESİ İSE, İLGİLİ YASA MADDESİNİN İÇERİĞİNE AYKIRIDIR
 


İçerik
Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Alacaklı tarafından şikayetçi borçlu hakkında kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibine geçildiği, örnek 10 numaralı ödeme emrinin tebliği üzerine borçlu vekili tarafından İİK. nun 168/3. maddesinde öngörülen yasal süresi içerisinde icra hakimliğine başvurulduğu görülmüştür.

TTK. nun 708. ve 720. maddeleri gereğince çekin yasal süresinde ödenmek üzere muhataba ibraz edilmesi zorunludur. Süresinde ibraz edilmiş olan çekin ödenmediğinin aynı kanunun 720/2. maddesi gereğince; muhatap tarafından, ibraz günü de gösterilmek suretiyle çekin üzerine yazılmış olan tarihli bir beyanla belirlenmesi halinde hamilin cirantalar, keşideci ve diğer çek borçlularına karşı müracaat hakkının varlığından söz edilebilir.

TTK. nun 721/1. maddesine göre de; <çekin ibraz müddeti içinde muhatap bankaya ibrazı protesto veya buna muadil işlemle tesbit edildiği takdirde> yasal şekilde ibraz edildiğinin kabulü gerekir.