TAŞINMAZIN MUHAMMEN BEDELİNİN ÜZERİNDE SATILDIĞI - SATIŞ BEDELİNİN MUHAMMEN BEDELİNİN YÜZDE YÜZÜNÜN ÜSTÜNDE OLMASI HALİNDE ZARAR UNSURUNUN OLUŞMAYACAĞI - ZARAR UNSURUNUN GERÇEKLEŞMEDİĞİNİN KABULÜ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 12


Tarih 21.06.2012
Esas No 2012/6574
Karar No 2012/21987

TAŞINMAZIN MUHAMMEN BEDELİNİN ÜZERİNDE SATILDIĞI - SATIŞ BEDELİNİN MUHAMMEN BEDELİNİN YÜZDE YÜZÜNÜN ÜSTÜNDE OLMASI HALİNDE ZARAR UNSURUNUN OLUŞMAYACAĞI - ZARAR UNSURUNUN GERÇEKLEŞMEDİĞİNİN KABULÜ
www.neohukuk.net
Özet

66.774,25 TL. MUHAMMEN BEDELLİ 1658 ADA 3 PARSEL A BLOK ZEMİN KAT 2 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN 70.010,00 TL'YE 25.08.2011 TARİHLİ 2. AÇIK ARTIRMADA S. A. B.'A TAŞINMAZIN MUHAMMEN BEDELİNİN ÜZERİNDE SATILDIĞI ANLAŞILMIŞTIR. HER NE KADAR BORÇLUYA YAPILAN SATIŞ İLANI TEBLİGAT PARÇASI SATIŞ DOSYASINDA BULUNMAMAKTA İSE DE; YERLEŞİK YARGITAY UYGULAMASINA GÖRE SATIŞ BEDELİNİN MUHAMMEN BEDELİNİN YÜZDE YÜZÜNÜN ÜSTÜNDE OLMASI HALİNDE ZARAR UNSURU OLUŞMAYACAĞINDAN, BU TAŞINMAZA İLİŞKİN İHALEDE ZARAR UNSURUNUN GERÇEKLEŞMEDİĞİNİN KABULÜ GEREKİR.İçerik

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi A. Ö. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü.

İİK. nun 134/8. maddesinde,ihalenin feshini şikayet yolu ile talep eden ilgili, vaki yolsuzluk neticesinde kendi menfaatlerinin muhtel olduğunu ispata mecburdur düzenlemesi yer almaktadır.