HACZİN KALDIRILMASI- TALİMAT İCRA DAİRESİ- KESİN YETKİ KURALI- NOKTA HACZİ- YETKİLİ İCRA MAHKEMESİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 12


Tarih 20.06.2012
Esas No 2012/14808
Karar No 2012/21568

HACZİN KALDIRILMASI- TALİMAT İCRA DAİRESİ- KESİN YETKİ KURALI- NOKTA HACZİ- YETKİLİ İCRA MAHKEMESİ
www.neohukuk.net
Özet

TAVAS İCRA DAİRESİ TARAFINDAN 10/11/2009 TARİHİNDE BORÇLUNUN MENKUL VE GAYRİMENKUL MALLARI İLE BANKA MEVDUATLARI, TRAFİK KAYDINDAKİ ARAÇLARININ HACZİ İLE HACZEDİLEN MENKULLERİN MUHAFAZA ALTINA ALINMASI YÖNÜNDE ACIPAYAM İCRA DAİRESİ\'NE HACİZ TALİMATI YAZILDIĞI, BU TALİMATA DAYANILARAK ACIPAYAM İCRA DAİRESİNCE GÖNDERİLEN 18/11/2009 TARİHLİ HACİZ MÜZEKKERESİ NEDENİYLE ŞİKAYETE KONU TAŞINMAZ ÜZERİNE 19/11/2009 TARİHİNDE ACIPAYAM TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HACİZ ŞERHİ İŞLENDİĞİ GÖRÜLMEKTEDİR. BU DURUMDA, YUKARIDA AÇIKLANAN MADDELER VE KURALLAR GEREĞİNCE MESKENİYET ŞİKAYETİNİ İNCELEME YETKİSİ, HACİZ İŞLEMİNİ YAPAN TALİMAT İCRA DAİRESİNİN BAĞLI OLDUĞU ACIPAYAM İCRA MAHKEMESİ'NE AİTTİR.
O HALDE, MAHKEMECE, YETKİSİZLİK KARARI VERİLMESİ GEREKİRKEN İŞİN ESASI İNCELENEREK YAZILI ŞEKİLDE HÜKÜM TESİSİ İSABETSİZDİR.İçerik

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Hava Kandemir tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla başlatılan takibe karşı borçlunun, haczedilen taşınmazın haline münasip evi olduğundan bahisle haczin kaldırılması istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, şikayetin kabulüne karar verildiği anlaşılmaktadır.