ŞİKAYET DAVASI - TAKİPTE BORCUN İNKAR EDİLDİĞİ - TAKİBİN MUVAKKATEN DURDURULDUĞU- İCRA İNKAR TAZMİNATININ TAKİBİN SONUÇLANMASINA ENGEL OLAN BORÇLUYA KARŞI KONULDUĞU - ALACAKLI LEHİNE İCRA İNKAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ

T.C.
Yargıtay
Hukuk Genel Kurulu

Tarih 15.04.2011
Esas No 2011/12-43 
Karar No 2011/175 
 
ŞİKAYET DAVASI - TAKİPTE BORCUN İNKAR EDİLDİĞİ - TAKİBİN MUVAKKATEN DURDURULDUĞU- İCRA İNKAR TAZMİNATININ TAKİBİN SONUÇLANMASINA ENGEL OLAN BORÇLUYA KARŞI KONULDUĞU - ALACAKLI LEHİNE İCRA İNKAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ
İcra ve İflas Kanunu (İİK) (2004): MADDE 168\MADDE 169\MADDE 170
 

Özet
SENEDİN TEMİNAT OLARAK VERİLDİĞİNE İLİŞKİN İDDİANIN YASA KAPSAMINDA OLUP OLMADIĞI; BU KONUDA YAPILACAK SAPTAMAYA BAĞLI OLARAK DA, ALACAKLININ İCRA İNKAR TAZMİNATI İSTEMİNİN YERİNDE BULUNUP, BULUNMADIĞININ ÇÖZÜMÜ GEREKMEKTEDİR. İCRA İNKAR TAZMİNATI, İCRA TAKİBİNİN SONUÇLANDIRILMASINA ENGEL OLAN BORÇLUYA KARŞI KONULMUŞ BİR YAPTIRIMDIR. SOMUT OLAYDA BORÇ DOĞURAN SENET İLE YAPILAN TAKİPTE BORÇ İNKAR EDİLDİĞİNE VE TAKİP MUVAKKATEN DURDURULDUĞUNA GÖRE, İTİRAZIN REDDEDİLMİŞ OLMASI DA GÖZETİLEREK, ALACAKLI LEHİNE TAKİP KONUSU ALACAĞIN YÜZDE KIRKI ORANINDA İCRA İNKAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLMESİ GEREKİR.
 
 


İçerik
Dava: Taraflar arasındaki Şikayet davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 11.İcra Hukuk Mahkemesince şikayetin ve karşı tarafın tazminat isteminin reddine dair verilen 04.02.2009 gün ve 2008/1357 E., 2009/145 K. sayılı kararın incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenilmesi üzerine,Yargıtay 12.Hukuk Dairesinin 23.06.2009 gün ve 5664-13736 sayılı ilamı ile;
 
1-Tarafların iddia ve savunmalarına, dosya içeriğindeki bilgi ve belgelere ve kararın gerekçesine göre borçlu vekilinin temyiz itirazlarının reddine,
 
2-Alacaklı vekilinin temyiz isteminin incelenmesinde;
 

4949 Sayılı Kanun ile değişik İİK.nun 169/a-6.maddesi uyarınca, takip muvakkaten durdurulduğuna göre, itiraz da reddedilmiş olduğundan, alacaklı lehine takip konusu alacağın % 40`ı oranında icra inkar tazminatına hükmedilmemesi isabetsizdir gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı.