ÖDEME EMRİNİN İPTALİ TALEBİ MAKTU HARÇ DAVANIN AÇILDIĞI TARİHİN TESPİTİ DAVA DİLEKÇESİNİN TARİHSİZ OLMASI BEŞ GÜNLÜK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE

T.C.
Yargıtay
Hukuk Genel Kurulu

Tarih 13.07.2011
Esas No 2011/12-434
Karar No 2011/522
 
ÖDEME EMRİNİN İPTALİ TALEBİ MAKTU HARÇ DAVANIN AÇILDIĞI TARİHİN TESPİTİ DAVA DİLEKÇESİNİN TARİHSİZ OLMASI BEŞ GÜNLÜK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE
 
Harçlar Kanunu (492): MADDE 2
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (HUMK) (1086): MADDE 178
İcra ve İflas Kanunu (İİK) (2004): MADDE 168\MADDE 228\MADDE 99\MADDE 97\MADDE 68\MADDE 16
 

Özet
Dava, takip dayanağı senetteki imzaların davacıya ait olmadığı gerekçesiyle ödeme emrinin iptali istemine ilişkindir. Uyuşmazlık, davanın hangi tarihte açıldığı ve bu tür davalar için 2004 sayılı İcra İflas Kanununun 168. maddesinde öngörülen beş günlük sürenin somut uyuşmazlıkta dava tarihi itibariyle dolup dolmadığı noktasındadır. İcra mahkemesinden ödeme emrinin iptali istemli eldeki talep de, hukuki nitelikçe takip hukukuna ilişkin bulunmakla, burada "bir davanın esası hakkında bir karar verilmesi" söz konusu olmadığından, maktu harca tabi olduğunda kuşku bulunmamaktadır.
Davacı vekili tarafından yazılan tarihsiz dilekçenin; hakim tarafından havale edildiği ve aynı tarihte başvurma harcı ile peşin karar ve ilam harcının bu mahkemece tahsil edildiği dosya kapsamı ile belirgindir. O halde, davacı tarafça, dava harcı da yatırılmak suretiyle davanın açıldığının kabulü gerekir. Özel Daire kararında dava tarihi olarak kabul edilen tarih ise, dava dilekçesinin kendisine gönderildiği İcra Mahkemelerince kayda alındığı ve tevzi edildiği tarih olup, dava tarihi olarak kabul edilemeyeceği açıktır. Özel Dairenin davanın bu tarihte açıldığına yönelik tespiti hataya dayanmaktadır. Hal böyle olunca; davacı tarafça, dava harcı yatırılmak suretiyle açılan davanın beş günlük yasal süre içinde olduğu belirgin olmasına göre, Mahkemece işin esasının incelenmiş olması ve verilen direnme kararı hukuka uygundur.
 


İçerik
DAVA : Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, takip dayanağı senetteki imzaların davacıya ait olmadığı gerekçesiyle ödeme emrinin iptali istemine ilişkindir.
Yerel mahkemece istemin kabulüne karar verilmiş; Özel Dairenin yukarıda ayrıntıları yazılı, dava tarihinin 03.06.2009 olduğu saptamasına dayalı olarak davanın reddi gerektiğine ilişkin bozma kararı üzerine, yerel mahkemece; davanın 18.05.2009 tarihinde açıldığı, beş günlük sürenin dolmadığı gerekçesiyle direnme kararı verilmiştir.
Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık, davanın hangi tarihte açıldığı ve bu tür davalar için 2004 sayılı İcra İflas Kanununun 168. maddesinde öngörülen beş günlük sürenin somut uyuşmazlıkta dava tarihi itibariyle dolup dolmadığı noktasındadır.