KİRA PARASININ TAHSİLİ- KİRA SÜRESİNİN UZAMASI- İTİRAZIN İPTALİ- KEFİLİN SORUMLULUĞU
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 6


Tarih 28.06.2012
Esas No 2012/7721
Karar No 2012/9698

KİRA PARASININ TAHSİLİ- KİRA SÜRESİNİN UZAMASI- İTİRAZIN İPTALİ- KEFİLİN SORUMLULUĞU

Özet

TAKİBE KONU ALACAK, SÖZLEŞMENİN 6570 SAYILI YASANIN 11.MADDESİ UYARINCA UZAYAN DÖNEMİNE İLİŞKİNDİR. YENİLENEN DÖNEMDE KEFİLİN SORUMLUĞU SÖZLEŞMENİN 15.MADDESİNDE DÜZENLENMİŞTİR. BU MADDE HÜKMÜNE GÖRE; SÖZLEŞMENİN DEVAM ETMESİ DURUMUNDA KEFİLİN KEFALETİNİN AZAMİ 5 YIL SÜRE İLE KİRA, ELEKTRİK, SU, DOĞALGAZ, YÖNETİM GİDERLERİ, ERKEN TAHLİYE TAZMİNATI, TAHLİYE SIRASINDA GAYRİMENKULE VERİLECEK HASARI DA KARŞILAMAK ÜZERE AZAMİ 50.000 TL İLE SINIRLI OLDUĞU KARARLAŞTIRILMIŞTIR. KİRA SÜRESİNİN UZAMASI DURUMUNDA KEFİLİN AZAMİ HANGİ SÜRE VE NE MİKTAR İLE SORUMLU OLACAĞI TARAFLARCA ÖNCEDEN TAYİN EDİLMİŞ OLUP BU DURUMDA BELİRSİZ BİR KEFALETTEN SÖZ EDİLEMEYECEKTİR. MAHKEMECE DAVALI KEFİLİN DURUMUNUN SÖZLEŞMENİN 15.MADDESİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEREK SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN HATALI DEĞERLENDİRME SONUCU YAZILI ŞEKİLDE KARAR VERİLMESİ DOĞRU DEĞİLDİR.


İçerik

DAVA : Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye-alacak davasına dair karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava kira parasının tahsiline yönelik icra takibine yapılan itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece kiralananın tahliyesine, davalı kefil yönünden istemin reddine karar verilmiş, davacı vekili hükmü kefil yönünden temyiz etmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde, davalının 01.08.2009 başlangıç tarihli kira sözleşmesi uyarınca kiracı olduğunu kira bedelinin yıllık 7.920 TL olduğunu, kira parasının yıllık peşin olarak ödeneceğini, 01.08.2010 tarihinde peşin ödenmesi gereken bir yıllık kira parasının ödenmediğini, bunun üzerine kiracı ve kefil hakkında Ankara 31. İcra müdürlüğünün 2011/1765 sayılı dosyası ile icra takibi yaptıklarını, müteselsil kefil olan davalı İ. B.'un borca itiraz ettiğini, itirazının haksız olduğunu belirterek itirazın iptali ve kiralananın tahliyesine karar verilmesini istemiştir. Mahkemece kiralananın tahliyesine, kefaletin sözleşme süresi ile sınırlı olması nedeniyle kefil hakkında açılan davanın reddine karar verilmiştir.

Takipte dayanılan ve hükme esas alınan kira sözleşmesi 01.08.2009 başlangıç tarihli ve sözleşmenin özel koşullar 6.maddesi uyarınca bir yıl sürelidir. Davalı İ. B. sözleşmeyi müteselsil kefil olarak imzalamıştır. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 22.3.2006 gün ve 2006/6-78 Esas, 2006/88 Karar sayılı kararında da kabul edildiği gibi Borçlar Kanunu'nun 484. maddesi hükmü gereğince, yazılı şekilde düzenlenmiş, süresi ve ödenecek kira paralarının miktarı açıkça gösterilmiş bir kira sözleşmesini kiracının kefili sıfatıyla imzalayan kişi; sözleşmede gösterilen kira süresi boyunca kefil sıfatıyla kiralayana karşı sorumludur. Zira, böylesi bir durumda, kefilin sorumluluğu süre ve miktar itibariyle belirlidir. Kira süresinin, 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Kanun'un 11. maddesi gereğince uzadığı hallerde, uzayan kira süresi bakımından kefilin sorumluluğunun devam edebilmesi için; öncelikle bu hususun (kefilin sorumluluğunun uzayan dönem için de devam edeceğinin) sözleşmede kararlaştırılmış olması, bunun yanında, kefilin uzayan dönemdeki sorumluluğunun azami hangi süreyle ve hangi miktarla sınırlı olacağının açıkça gösterilmiş olması gerekir. Ne kadar uzayacağı belirsiz bir kira süresine ilişkin olan ve kefili sınırsız bir sorumluluk altına sokan sözleşme hükümleri geçerli değildir.