ALACAK - DAVALIYA TESLİM EDİLEN ELEKTRİK SAYAÇLARININ SATIŞ BEDELİNİN TAHSİLİ - SAYAÇLARIN GEÇİCİ KULLANIM İÇİN VERİLMESİ NEDENİYLE İADESİ GEREKTİĞİ - ÇOĞUN İÇİNDE AZ DA VARDIR İLKESİ - TALEPLE BAĞLILIK KURALI
T.C.
YARGITAY
19. HUKUK DAİRESİ

Tarih : 01.03.2012
 
Esas No : 2011/11199
Karar No : 2012/3173

- ALACAK
- DAVALIYA TESLİM EDİLEN ELEKTRİK SAYAÇLARININ SATIŞ BEDELİNİN TAHSİLİ
- SAYAÇLARIN GEÇİCİ KULLANIM İÇİN VERİLMESİ NEDENİYLE İADESİ GEREKTİĞİ
- ÇOĞUN İÇİNDE AZ DA VARDIR İLKESİ
- TALEPLE BAĞLILIK KURALI
 

ÖZET: DAVA, DAVALIYA TESLİM EDİLEN ELEKTRİK SAYAÇLARININ SATIŞ BEDELİNİN FAİZİ İLE BİRLİKTE TAHSİLİ İSTEMİNE İLİŞKİNDİR. MAHKEMECE SAYAÇLARIN GEÇİCİ KULLANIM İÇİN VERİLMESİ NEDENİYLE İADESİ GEREKTİĞİ, SATIŞ BEDELİ TALEBİNİN HAKLI OLMADIĞI, ANCAK UYUŞMAZLIK KONUSU VAKIALARIN HUKUKİ NİTELENDİRİLMESİNİN HÂKİME AİT OLMASI VE ÇOĞUN İÇİNDE AZ DA VARDIR ŞEKLİNDEKİ HUKUK İLKESİ GEREĞİ DAVACININ ANCAK KULLANIM BEDELİNİ TALEP EDEBİLECEĞİ GEREKÇESİ İLE KULLANIM BEDELİ OLAN .... TL İLE SINIRLI OLARAK DAVANIN KISMEN KABULÜNE KARAR VERİLMİŞTİR. TALEPLE BAĞLILIK KURALI OLARAK DA İFADE EDİLEN KANUN MADDESİ UYARINCA HÂKİM TARAFLARIN TALEP SONUÇLARI İLE BAĞLI OLUP, ONDAN FAZLASINA VEYA BAŞKA BİR ŞEYE KARAR VEREMEZ. MAHKEMECE BU YÖN GÖZETİLMEKSİZİN İSTEM SONUCUNUN DIŞINA ÇIKILMAK SURETİYLE KARAR VERİLMESİ USUL VE YASAYA AYKIRIDIR.

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Dava, ticari satımdan kaynaklanan alacağın tahsili istemine ilişkindir. Davalı vekili, taraflar arasında sayaçların maksada uygunluğu konusunda mutabakat sağlanmadığından sözleşme yapılmadığını, davacı şirketin teklifinde belirttiği süre içerisinde sayaçları teslim etmediğini, davacı şirket tarafından geçici olarak gönderilen 40 adet sayacın fiyatının fahiş olup, onaylı olmamaları nedeniyle sökülerek yerine AYEDAŞ'tan onaylı sayaçların takıldığını belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, daha önce taraflarca kararlaştırılan ve davalının aradığı teknik özellikleri içerdiği belirtilen sayaçların bu nitelikleri taşımadığının anlaşılması üzerine yeni bir teklif ve kabul ile sözleşme imzalanması gerekirken yanlar arasında mutabakat sağlanamadığı, sözleşme görüşmeleri sırasında davalı tarafa geçici olarak teslim edilen ve kullanılan sayaçların kullanım bedelinin talep edilebileceği, gerekli onayları olmadığından sayaçların kullanılamayacağı gerekçesi ile davanın kullanım bedeli olan 3.117,00 TL. üzerinden kabulüne karar verilmiş, hüküm taraflar vekillerince ayrı ayrı temyiz edilmiştir.

Dava, davalıya teslim edilen elektrik sayaçlarının satış bedelinin faizi ile birlikte tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece sayaçların geçici kullanım için verilmesi nedeniyle iadesi gerektiği, satış bedeli talebinin haklı olmadığı, ancak uyuşmazlık konusu vakıaların hukuki nitelendirilmesinin hâkime ait olması ve çoğun içinde az da vardır şeklindeki hukuk ilkesi gereği davacının ancak kullanım bedelini talep edebileceği gerekçesi ile kullanım bedeli olan 3.117,00 TL ile sınırlı olarak davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.