ATIK SU BEDELİ, BELEDİYENİN GÖSTERECEĞİ YERLERE ATIK SU SAYACI TAKILMAK SURETİYLE TESPİT EDİLİR. BİLDİRİME KARŞIN DAVACI YAN SAYAÇ TAKTIRMADIĞINDAN, KANALİZASYONA BOŞALTILAN ATIK SU MİKTARI, BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ İLE SAPTANMASI GEREKTİĞİ HAKKINDA.

DANIŞTAY
9. DAİRE

Tarih : 17.09.1998
 
Esas No : 1997/4032
Karar No : 1998/3252

ATIK SU
ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ
GENEL OLARAK
BELEDİYE GELİRLERİ

ÖZET
www.neohukuk.net
ATIK SU BEDELİ, BELEDİYENİN GÖSTERECEĞİ YERLERE ATIK SU SAYACI TAKILMAK SURETİYLE TESPİT EDİLİR. BİLDİRİME KARŞIN DAVACI YAN SAYAÇ TAKTIRMADIĞINDAN, KANALİZASYONA BOŞALTILAN ATIK SU MİKTARI, BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ İLE SAPTANMASI GEREKTİĞİ HAKKINDA.

İstemin Özeti: Yükümlü kurum adına tahakkuk ettirilen atık su bedelinin tahsili amacıyla tanzim ve tebliğ edilen ödeme emrinin iptali istemiyle açılan davayı; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44. maddesinde; belediyelerin atık su ile ilgili olarak da, katı atıklarla ilgili tarifede yeralan bina gruplarını topluca veya ayrı ayrı dikkate almak suretiyle ve su tüketim bedelini aşmamak üzere meclislerince belirlenecek miktarda çevre temizlik vergisi alacakları, atık su ile ilgili çevre temizlik vergisinin, su tüketim bedeli ile birlikte tahsil edileceği, su ve kanalizasyon hizmetleri ayrı bir kanunla düzenlenmiş bulunan belediyelerde ise atık su bedellerinin tahsiline ilişkin uygulamanın, kendi kanunlarındaki hükümlere tabi olacağının hükme bağlandığı, olayda kurumun kendi suyunu kendisi ürettiği ve kullandığı, belediyenin suyunu kullanmadığı, bu hususta taraflar arasında herhangi bir anlaşmazlık bulunmadığı, atık su bedeli, su tüketim bedeline bağlı olduğundan, tüketilen su miktarı ve su bedeli belirlenmeden atık su bedelinin hesaplanmasının mümkün olamayacağı, ortada tarh ve tahakkuk etmiş su tüketim bedeli bulunmadığından atık su bedelinin kesinleşmesinden söz edilemeyeceği gerekçesiyle kabul ederek dava konusu ödeme emrini iptal eden Ankara 5. Vergi Mahkemesinin 14.5.1997 tarih ve 1997/631 sayılı kararının; davacı kurumun kendi suyunu kendisi üretmiş olsa bile atık sularını belediye kanallarına boşalttığından kurum adına tahakkuk ettirilen atık su bedelinin tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emrinin yerinde olduğu ileri sürülerek bozulması istemidir.

Savunmanın Özeti: Yasal dayanaktan yoksun olan temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

Savcı I.E.`nin Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp vergi mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında, anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemiştir.

Açıklanan nedenle temyiz isteminin reddi ile vergi mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Tetkik Hakimi U.T.`nin Düşüncesi: Dosyanın incelenmesinden yükümlü kurumun bulunduğu mahalde atık suların deşarj edilmesini sağlayan kanalizasyon şebekesinin bulunduğu anlaşılmıştır. Bu durumda yükümlü kurum bu hizmetten yararlanmadığını ileri sürerek atık su bedelini ödemekten kaçınamaz. Kaldı ki ... A.Ş. Genel Müdürünün ... 1. Sulh Hukuk Mahkemesine verdiği dilekçeden yükümlü kurumun atık sularını bir ana kollektörde toplayarak belediye ana kanalizasyonuna boşalttığı anlaşılmaktadır.

Bu itibarla temyiz isteminin kabulü ile Ankara 5. Vergi Mahkemesi kararının bozulması gerekeceği düşünülmektedir.

Türk milleti adına hüküm veren Danıştay Dokuzuncu Dairesince işin gereği görüşüldü: Uyuşmazlık, yükümlü kurum adına tahakkuk ettirilen atık su bedelinin tahsili amacıyla düzenlenerek tebliğ olunan ödeme emrinin iptali istemiyle açılan davayı kabul eden vergi mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması istemine ilişkindir.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44. maddesinde; belediyelerin atık su ile ilgili olarak da, katı atıklarla ilgili tarifede yeralan bina gruplarını topluca veya ayrı ayrı dikkate almak suretiyle ve su tüketim bedelini aşmamak üzere meclislerince belirlenecek miktarda çevre temizlik vergisi alacakları, atık su ile ilgili çevre temizlik vergisinin, su tüketim bedeli ile birlikte tahsil edileceği, su ve kanalizasyon hizmetleri ayrı bir kanunla düzenlenmiş bulunan belediyelerde ise atık su bedellerinin tahsiline ilişkin uygulamanın, kendi kanunlarındaki hükümlere tabi olacağı hükme bağlanmıştır.

Belediyelerin atık sulardan dolayı çevre temizlik vergisi alabilmesi için belediye tarafından kanalizasyon hizmetinin verilmesi gerekmektedir.

Dava dosyasının incelenmesinden; yükümlü kurumun atık sularını bir ana kollektörde toplayarak belediye ana kanalizasyonuna boşalttığı hususu, ... A.Ş. Genel Müdürünün ... 1. Sulh Ceza Mahkemesine vermiş olduğu dilekçesi ile sabittir. Davacı kurum, kendi temin ettiği suyu kanalizasyona boşalttığına ve böylece kanalizasyon hizmetinden yararlandığına göre kendisinden atık su için çevre temizlik vergisi istenmesi yerindedir.

Bu durumda atık su bedelinin tesbitinin belediyenin göstereceği yerlere atık su sayacı takılmak suretiyle yapılması gerekir.

Bu husus belediye tarafından davacı kuruma bildirilmesine karşın sayaç taktırılmadığına göre kanalizasyona boşaltılan atık su miktarının tesbiti için mahkemece yaptırılacak bir bilirkişi incelemesinin sonucuna göre karar tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulü ile Ankara 5. Vergi Mahkemesinin 14.5.1997 tarih ve 1997/631 sayılı kararının BOZULMASINA, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan mahkemeye gönderilmesine 17.9.1998 tarihinde oybirliği ile karar verildi.