MADDİ TAZMİNAT- MOTORLU ARAÇ İŞLETENİN KAMU KURULUŞU OLMASI - DAVANIN ADLİ YARGI MAHKEMELERİNDE GÖRÜLECEĞİ - DİRENME KARARININ İSABETLİ OLUŞU - DİĞER TEMYİZ İTİRAZLARININ İNCELENMESİ İÇİN DOSYANIN ÖZEL DAİREYE GÖNDERİLDİĞİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Genel Kurulu


Tarih 04.07.2012
Esas No 2012/4-261
Karar No 2012/441

MADDİ TAZMİNAT- MOTORLU ARAÇ İŞLETENİN KAMU KURULUŞU OLMASI - DAVANIN ADLİ YARGI MAHKEMELERİNDE GÖRÜLECEĞİ - DİRENME KARARININ İSABETLİ OLUŞU - DİĞER TEMYİZ İTİRAZLARININ İNCELENMESİ İÇİN DOSYANIN ÖZEL DAİREYE GÖNDERİLDİĞİ

Özet

DAVA, TRAFİK KAZASINDA ÖLEN SÜRÜCÜ YAKINININ MADDİ TAZMİNAT İSTEMİNE İLİŞKİNDİR. KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU'NDAN KAYNAKLANAN SORUMLULUK DAVALARINDA MOTORLU ARAÇ İŞLETENİN KAMU KURULUŞU OLMASI HALİNDE DAHİ DAVA ADLİ YARGI MAHKEMELERİNDE GÖRÜLECEKTİR. ŞU DURUMDA, DAVANIN İŞLETENİN SORUMLULUĞUNA DAYANILARAK AÇILMIŞ BULUNMASI VE YEREL MAHKEMENİN DAVADA İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLDUĞUNA İŞARET EDEN ÖZEL DAİRE BOZMA İLAMINA KARŞI DİRENMESİ USUL VE YASAYA UYGUNDUR. NE VAR Kİ, YÜKSEK ÖZEL DAİRE BOZMA NEDENİNE GÖRE, DAVANIN ESASINA YÖNELİK DİĞER TEMYİZ İTİRAZLARI İNCELENMEDİĞİNDEN, BU YÖNDE İNCELEME YAPILMAK ÜZERE DOSYANIN ÖZEL DAİRE'YE GÖNDERİLMESİ GEREKİR.


www.neohukuk.net
İçerik

DAVA: Taraflar arasındaki maddi tazminat davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Ankara Asliye 23. Hukuk Mahkeme'since davanın reddine dair verilen 19.11.2009 gün ve 2008/132-2009/382 Sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nin 31.01.2011 gün ve 2199/817 Sayılı ilamı ile davacı, davalı idarede ambulans sürücüsü olarak görevli bulunduğu sırada meydana gelen kaza sebebiyle eşinin yaşamını yitirdiğini, kazanın oluşumunda, gerekli önlemleri almayan davalı idarenin kusurlu bulunduğunu ileri sürerek, uğradığı maddi zararın ödetilmesini istemiştir.

Yerel mahkemece, işin esası incelenerek istem reddedilmiş karar, davacı tarafından temyiz olunmuştur.

Davalı Sağlık Bakanlığı bir kamu tüzel kişisi olup işlem ve eylemleri kural olarak kamusal nitelik taşır. Kamu hizmetinin görüldüğü sırada meydana geldiği belirtilen olaydaki eksikliklerin bir bölümünün hizmet kusuru ile ilgili olduğu ileri sürülerek idarenin hizmet kusuruna dayanıldığına göre, idarenin hizmet kusuru niteliğindeki eylemi sonucu meydana gelen zararlardan dolayı İdari Yargılama Usulü Yasası'nın 2/1-b maddesi gereğince idareye karşı, idari yargı yerinde tam yargı davası açılması gerekir.

Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilerek, yargı yolu bakımından mahkemenin görevsizliği sebebiyle dava dilekçesinin reddine karar verilmesi gerekirken, işin esasının incelenmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

H.G.K.'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü.

KARAR: Dava, trafik kazasında ölen sürücü yakınının maddi tazminat istemine ilişkindir.

Mahkemece, ölen araç sürücüsünün kazanın meydana gelmesinde tam kusurlu olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.