ÖĞRETMEN KADROLU UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI SINAVA ÖĞRETMENLİK LİSANS PROGRAMINDAN MEZUN OLUNMAMASI NEDENİYLE BAŞVURULAMAYACAĞININ BİLDİRİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEM

DANIŞTAY
5. DAİRE

Tarih

: 31.01.2011

Esas No : 2008/4452
Karar No : 2011/363

- ÖĞRETMEN KADROLU UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI
- SINAVA ÖĞRETMENLİK LİSANS PROGRAMINDAN MEZUN OLUNMAMASI NEDENİYLE BAŞVURULAMAYACAĞININ BİLDİRİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEM

ÖZET: DOSYANIN İNCELENMESİNDEN, DAVACININ Y.TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ MEZUNU OLDUĞU, ÖĞRETMENLİK LİSANS PROGRAMINDAN MEZUN OLMADIĞI ANLAŞILMAKLA, ÖĞRETMEN KADROLU UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA KATILMA ŞARTINI TAŞIMADIĞINDAN, DAVA KONUSU İŞLEMDE HUKUKA AYKIRILIK, İŞLEMİN İPTALİ YOLUNDA VERİLEN İDARE MAHKEMESİ KARARINDA İSE YASAL İSABET GÖRÜLMEMİŞTİR.
İsteğin Özeti: Ankara 1. İdare Mahkemesi'nin 29.02.2008 günlü, E:2007/690, K:2008/415 sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti: Cevap verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi: Nurettin Yunus Uysal

Düşüncesi: İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı: İsa Yeğenoğlu

Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
www.neohukuk.net

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:

Dava; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında programcı olarak görev yapan davacının, ÖĞRETMEN kadrolu unvan değişikliği sınavına, ÖĞRETMENlik lisans programından mezun olmaması nedeniyle başvuramayacağının bildirilmesine ilişkin 07.05.2007 günlü, 5325 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Ankara 1. İdare Mahkemesi'nin 29.2.2008 günlü, E:2007/690, K:2008/415 sayılı kararıyla; davacının Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü mezunu olduğu, aynı fakültenin ÖĞRETMENlik meslek bilgisi programını tamamladığı, 16.04.2007 tarih ve 150 sayılı unvan değişikliği sınav ilanında ÖĞRETMEN unvan değişikliği sınavına katılmak isteyen personelin ÖĞRETMENlik lisans mezunu olma şartı, diğer bir deyimle eğitim fakülteleri mezunu olma şartı aranmış ise de, Kurum Yönetmeliği’nde böyle bir şarta yer verilmediğinden, davacının ÖĞRETMEN kadrolu unvan değişikliği sınavına başvuramayacağının bildirilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiştir.

Davalı idare, ÖĞRETMEN kadrosuna başvuracak adayların ÖĞRETMENlik lisans mezunu olmaları gerektiğini, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğunu ileri sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

20.9.2005 tarih ve 25942 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin 10. maddesinde; unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar sayılmış, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Çocuk Gelişimci, Fizyoterapist, Sosyolog, Diyetisyen, ÖĞRETMEN kadrolarına atanabilmek için fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak özel şartı aranmış, 16.4.2007 tarih ve 150 sayılı konulu sınav ilanında da ÖĞRETMEN kadrosu için ÖĞRETMENlik lisans programından mezun olmak şartı getirilmiştir.

Bu düzenlemelerden anlaşılacağı üzere, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü'nde ÖĞRETMEN kadrosuna atanabilmek için ÖĞRETMENlik lisans programından mezun olmak şartı aranmaktadır.

Dosyanın incelenmesinden, davacının Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü mezunu olduğu, ÖĞRETMENlik lisans programından mezun olmadığı anlaşılmakla, ÖĞRETMEN kadrolu unvan değişikliği sınavına katılma şartını taşımadığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık, işlemin iptali yolunda verilen idare mahkemesi kararında ise yasal isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle, Ankara 1. İdare Mahkemesi'nce verilen 29.02.2008 günlü, E:2007/690, K:2008/415 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin l/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, 31.01.2011 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY

İdare Mahkemesi'nce verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektiren bir nedende bulunmadığından, davalı idarenin temyiz isteminin reddi ile İdare Mahkemesi'nin kararının onanması gerektiği oyu ile karara karşıyım.