SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BELEDİYENİN İNDİRİMLİ KARTINDAN YARARLANMA İNDİRİMLİ SEYAHAT KARTI

DANIŞTAY
8. DAİRE

Tarih

: 21.03.2011

Esas No : 2008/3777
Karar No : 2011/1726

- SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN
- BELEDİYENİN İNDİRİMLİ KARTINDAN YARARLANMA
- İNDİRİMLİ SEYAHAT KARTI

ÖZET: SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN OLARAK GÖREV YAPAN DAVACININ İNDİRİMLİ SEYAHAT KARTINDAN FAYDALANMAK AMACIYLA YAPTIĞI BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞININ 5.6.2007 GÜN VE 10541 SAYILI İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVADA; BAKANLAR KURULU KARARI UYARINCA EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI PERSONELİNİN İNDİRİMLİ TARİFEDEN YARARLANABİLECEĞİ DÜZENLENDİĞİNDEN, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU'NUN 36. MADDESİNDE DÜZENLENEN EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFINDA YER ALAN DAVACININ, İNDİRİMLİ SEYAHAT KARTINDAN FAYDALANDIRMAMASINA İLİŞKİN DAVA KONUSU İŞLEMDE HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI GEREKÇESİYLE İŞLEMİ İPTAL EDEN İZMİR 3. İDARE MAHKEMESİNİN 10.1.2008 GÜN VE E:2007/1275, K:2008/44 SAYILI KARARININ; HUKUKA AYKIRI OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEREK, 2577 SAYILI YASANIN 49. MADDESİ UYARINCA TEMYİZEN İNCELENEREK BOZULMASI İSTEMİDİR.
DAVA : Sözleşmeli ÖĞRETMEN olarak görev yapan davacının indirimli seyahat kartından faydalanmak amacıyla yaptığı başvurunun reddine ilişkin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığının 5.6.2007 gün ve 10541 sayılı işleminin iptali istemiyle açılan davada; Bakanlar Kurulu kararı uyarınca eğitim öğretim hizmetleri sınıfı personelinin indirimli tarifeden yararlanabileceği düzenlendiğinden, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36. maddesinde düzenlenen eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında yer alan davacının, indirimli seyahat kartından faydalandırmamasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle işlemi iptal eden İzmir 3. İdare Mahkemesinin 10.1.2008 gün ve E:2007/1275, K:2008/44 sayılı kararının; hukuka aykırı olduğu öne sürülerek, 2577 sayılı Yasanın 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi Mevlüt BEDEL'in Düşüncesi : İstemin reddi gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Radiye TİRYAKİ'nin Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
www.neohukuk.net

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

KARAR : İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenip bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 49. maddesinin 1. fıkrasında yazılı nedenlerin bulunmasına bağlıdır.

SONUÇ : İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı gerekçe usul ve yasaya uygun olup, bozulmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına ve yargılama giderlerinin temyiz isteminde bulunan üzerinde bırakılmasına, 21.03.2011 gününde oybirliği ile karar verildi.