BONO İPTALİ DAVASI - TİCARET MAHKEMESİ OLAN YERLERDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN GÖREVİNDE BULUNAN VE TİCARİ SAYILAN DAVALARA TİCARET MAHKEMESİNDE BAKILACAĞI - KAMBİYO SENETLERİNİN ZAYİ NEDENİYLE İPTALİ DAVASINDA ASLİYE TİCARET MAHKEMELERİNİN GÖREVLİ O
.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 11


Tarih 11.07.2012
Esas No 2012/9638
Karar No 2012/12223

BONO İPTALİ DAVASI - TİCARET MAHKEMESİ OLAN YERLERDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN GÖREVİNDE BULUNAN VE TİCARİ SAYILAN DAVALARA TİCARET MAHKEMESİNDE BAKILACAĞI - KAMBİYO SENETLERİNİN ZAYİ NEDENİYLE İPTALİ DAVASINDA ASLİYE TİCARET MAHKEMELERİNİN GÖREVLİ OLMASI

Özet

KARAR TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE OLAN 6762 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU'NA GÖRE TÜRK TİCARET KANUNU'NDA DÜZENLENEN HUSUSLARDAN DOĞAN HUKUK DAVALARI TİCARİ DAVA SAYILIR. BİR YERDE TİCARET MAHKEMESİ VARSA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN VAZİFESİ İÇİNDE BULUNAN VE TİCARİ SAYILAN DAVALARA TİCARET MAHKEMESİNDE BAKILIR. KAMBİYO SENETLERİNİN ZAYİ NEDENİYLE İPTALİNE İLİŞKİN DAVALARDA SULH HUKUK MAHKEMELERİ DEĞİL ASLİYE HUKUK (TİCARET) MAHKEMELERİ GÖREVLİDİR.


İçerik

DAVA: Hasımsız olarak görülen davada Alanya 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce verilen 08.03.2012 tarih ve 2012/134-2012/171 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü.

Davacı vekili, müvekkiline tahsil için verilen bononun kaybolduğunu ileri sürerek, bononun iptaline karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece, iddia ve dosya kapsamına göre, HMK.'nun 382/10-e maddesi uyarınca bono iptali davasında sulh hukuk mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle mahkemenin görevsizliğine, talep ve kesinleşme halinde dosyanın A. Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verilmiştir.Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.