İTİRAZIN KALDIRILMASI - EK BİLİRKİŞİ RAPORUNUN KANUNDA SAYILAN BELGELERDEN OLMADIĞI- ALACAĞIN TAHSİL EDİLİP EDİLMEYECEĞİNİN YARGILAMAYI GEREKTİRMEKTE OLDUĞU - İTİRAZIN KALDIRILMASI İSTEMİNİN REDDİ GEREĞİ
C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 12


Tarih 17.09.2012
Esas No 2012/8972
Karar No 2012/26583

İTİRAZIN KALDIRILMASI - EK BİLİRKİŞİ RAPORUNUN KANUNDA SAYILAN BELGELERDEN OLMADIĞI- ALACAĞIN TAHSİL EDİLİP EDİLMEYECEĞİNİN YARGILAMAYI GEREKTİRMEKTE OLDUĞU - İTİRAZIN KALDIRILMASI İSTEMİNİN REDDİ GEREĞİ

Özet

ALACAĞIN TAHSİL EDİLİP EDİLMEYECEĞİ YARGILAMAYI GEREKTİRMEKTE OLUP, İTİRAZIN KALDIRILMASI İSTEMİNİN REDDİ YERİNE KABULÜ İSABETSİZDİR.

www.neohukuk.net

İçerik

DAVA VE KARAR: Mahalli mahkemece verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü.

İİK'nın 68/1. maddesi gereğince talebine itiraz edilen alacaklının takibi, imzası ikrar ve noterlikçe tasdik edilen borç ikrarını içeren bir senede yahut resmi dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri bir makbuz veya belgeye müstenit ise, alacaklı itirazın kaldırılmasını isteyebilir. İİK'nın 68/1. maddesinde yer alan, yetkili makamların düzenledikleri belgelerin ise takip dayanağı yapılıp ilamsız takibe konulabilmesi için, kanunda bu belgelerin İİK'nın 68. maddesinde sayılanlardan olduğuna ilişkin özel hüküm gereklidir (İİK 143/2, 105/1, 251/1, 634 sayılı Yasa'nın 37. maddesi gibi).

Somut olayda, alacaklının takibine dayanak yaptığı Antalya 4.İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2010/754 Esas-2010/1024 Karar sayılı dosyasından alınan ek bilirkişi raporu, İİK'nın 68/1. maddesinde sayılan belgelerden değildir.