SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI - KIYMET TAKDİRİ YAPILMADAN SATIŞ TALEP EDİLEMEYECEĞİ - SATIŞIN REDDİNE İLİŞKİN İCRA MÜDÜRÜ KARARININ KESİNLEŞMİŞ OLDUĞU - HACZİN DÜŞÜP DÜŞMEDİĞİ KONUSUNDA BİR KARAR VERİLMESİ GEREĞİ - DAVACI BANKA HARÇTAN MUAF OLMASI
T.C.
Yargıtay

Hukuk Genel Kurulu


Tarih 10.03.2010
Esas No 2010/19-45
Karar No 2010/140

SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI - KIYMET TAKDİRİ YAPILMADAN SATIŞ TALEP EDİLEMEYECEĞİ - SATIŞIN REDDİNE İLİŞKİN İCRA MÜDÜRÜ KARARININ KESİNLEŞMİŞ OLDUĞU - HACZİN DÜŞÜP DÜŞMEDİĞİ KONUSUNDA BİR KARAR VERİLMESİ GEREĞİ - DAVACI BANKA HARÇTAN MUAF OLMASI

Özet

DAVALININ AVANS YATIRMAK SURETİYLE YAPMIŞ OLDUĞU SATIŞ TALEBİ, KIYMET TAKDİRİ YAPILMADAN SATIŞ TALEP EDİLEMEYECEĞİ GEREKÇESİYLE İCRA MÜDÜRÜ TARAFINDAN REDDEDİLMİŞ OLUP, BU KARARA KARŞI ŞİKAYET YOLUNA BAŞVURULMAMIŞTIR. SATIŞIN REDDİNE İLİŞKİN İCRA MÜDÜRÜ KARARININ BU ŞEKİLDE KESİNLEŞMESİ NEDENİYLE, GEÇERLİ BİR SATIŞ TALEBİNİN VARLIĞINDAN SÖZ EDİLEMEZ. MAHKEMECE BU HUSUS GÖZETİLEREK DAVALININ HACZİNİN DÜŞÜP DÜŞMEDİĞİ KONUSUNDA BİR KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN, DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ USUL VE YASAYA AYKIRIDIR. SERMAYESİNİN YARIDAN FAZLASI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT OLAN YA DA HİSSELERİNİN ÇOĞUNLUĞU ÜZERİNDE BU KURUM VE KURULUŞLARIN İDARE VE TEMSİL YETKİSİ BULUNAN VE ÖZEL KANUNLA KURULMUŞ BANKALAR ARASINDA YER ALAN DAVACI BANKA HARÇTAN MUAFTIR.


İçerik

DAVA: Taraflar arasındaki Sıra cetveline itiraz davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Trabzon Asliye Ticaret Mahkemesince davanın reddine dair verilen 29.1.2008 gün ve 167-6 sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 19. Hukuk Dairesinin 5.6.2008 gün ve 4756-6197 sayılı ilamı ile davalının avans yatırmak suretiyle 7.3.2005 tarihinde yapmış olduğu satış talebi, kıymet takdiri yapılmadan satış talep edilemeyeceği gerekçesiyle 10.3.2005 tarihinde icra müdürü tarafından reddedilmiş olup, bu karara karşı şikayet yoluna başvurulmamıştır. Satışın reddine ilişkin icra müdürü kararının bu şekilde kesinleşmesi nedeniyle, geçerli bir satış talebinin varlığından söz edilemez. Mahkemece bu husus gözetilerek davalının haczinin düşüp düşmediği konusunda bir karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır gerekçesi ile bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü: