İCRA TAKİP MUAMELELERİNİN VE İCRA TAKİBİNİN İPTALİ TALEBİ - ZORUNLU MECRA HAKKI KURULMASI - MECRA HAKKI KURULMASINA İLİŞKİN İLAMLAR
T.C.
Yargıtay

Hukuk Genel Kurulu


Tarih 03.03.2010
Esas No 2010/12-101
Karar No 2010/128

İCRA TAKİP MUAMELELERİNİN VE İCRA TAKİBİNİN İPTALİ TALEBİ - ZORUNLU MECRA HAKKI KURULMASI - MECRA HAKKI KURULMASINA İLİŞKİN İLAMLAR

Özet

DAVA, İCRA TAKİP MUAMELELERİNİN VE İCRA TAKİBİNİN İPTALİ TALEBİNE İLİŞKİNDİR. UYUŞMAZLIK, İCRA TAKİBİNİN DAYANAĞI OLAN MECRA HAKKININ TESİSİNE İLİŞKİN İLAMIN İNFAZININ MÜMKÜN OLUP OLMADIĞI NOKTASINDA TOPLANMAKTADIR. MECRA HAKKI KURULMASINA İLİŞKİN İLAMLARDA, İLERİDE ÇIKACAK UYUŞMAZLIKLARIN ÖNLENMESİ YÖNÜNDEN, MECRA HAKKININ YERİNİN, YÖNÜNÜN, UZUNLUK, DERİNLİK VE GENİŞLİĞİNİN, YÜZÖLÇÜMÜ OLARAK MİKTARININ AÇIKÇA BELİRTİLMESİ VE YÜKÜMLÜ TAŞINMAZ ÜZERİNDE KURULAN MECRA HAKKININ ÖZELLİKLERİNİ GÖSTERİR BİR KROKİNİN DE KARARA EKLENMESİ GEREKİR. MAHKEMECE HÜKME ESAS ALINAN BİLİRKİŞİ RAPORU İLE HÜKÜM FIKRASI BİRBİRİNE UYGUN OLMALI VE İNFAZA ELVERİŞLİ ŞEKİLDE HÜKÜM KURULMALIDIR. DOSYA KAPSAMINDAN, İLAMIN HÜKÜM KISMI İLE BİLİRKİŞİ RAPORU ARASINDA AÇIKÇA ÇELİŞKİ OLDUĞU ANLAŞILDIĞINDAN, HÜKMÜN İNFAZ KABİLİYETİNİN BULUNMADIĞI BELİRGİNDİR.

www.neohukuk.net

İçerik

DAVA : Taraflar arasındaki icra takip muamelelerinin ve icra takibinin iptali davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Hatay İcra Mahkemesi'nce şikayetin kabulüne dair verilen 22.01.2009 gün ve 2008/377 E., 2009/21 K. sayılı kararın incelenmesi davalılar vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'nin 21.07.2009 gün ve 2009/7624-16408 sayılı ilamı ile;ilamın infaz edilecek kısmı hüküm bölümüdür. Hüküm içeriğinin aynen infazı zorunludur, icra mahkemesi hakimi ilamın infaz edilecek kısmını yorum yoluyla belirleme yetkisine sahip değildir ( HGK'nun 08.10.1997 tarih 1997/12-517 E., 1997/776 K. ).

Takip dayanağı ilamda 1450 parsel lehine konulan geçit hakkı tesisi açıkça yazılmış ve ekli krokide açıkça gösterilmiştir.İlam bu haliyle infazı kabil bir ilam olup, şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken yanlış gerekçeyle yazılı şekilde icra emrinin iptaline karar verilmesi isabetsizdir,erekçesiyle oybirliği ile bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü.