BOŞANMA VE AYRILIK DAVALARINDA YETKİLİ MAHKEME, EŞLERDEN BİRİNİN YERLEŞİM YERİ VEYA DAVADAN ÖNCE SON DEFA ALTI AYDAN BERİ BİRLİKTE OTURDUKLARI YER MAHKEMESİDİR. SÖZ KONUSU YETKİ KURALI KAMU DÜZENİ İLE İLGİLİ OLMAYIP TARAFLARA TANINMIŞ SEÇİMLİK HAK NE
T.C.
Yargıtay

Hukuk Genel Kurulu


Tarih 03.03.2010
Esas No 2010/2-63
Karar No 2010/119

BOŞANMA VE AYRILIK DAVALARI - YETKİLİ MAHKEME - YETKİSİZLİK İLK İTİRAZI

Özet

BOŞANMA VE AYRILIK DAVALARINDA YETKİLİ MAHKEME, EŞLERDEN BİRİNİN YERLEŞİM YERİ VEYA DAVADAN ÖNCE SON DEFA ALTI AYDAN BERİ BİRLİKTE OTURDUKLARI YER MAHKEMESİDİR. SÖZ KONUSU YETKİ KURALI KAMU DÜZENİ İLE İLGİLİ OLMAYIP TARAFLARA TANINMIŞ SEÇİMLİK HAK NEDENİYLE KESİN YETKİ KURALI NİTELİĞİNDE DE DEĞİLDİR. YETKİSİZLİK İLK İTİRAZ OLARAK İLERİ SÜRÜLMEDİKÇE MAHKEMECE RE'SEN DİKKATE ALINAMAZ. DİĞER TARAFTAN VEKİLİN DURUŞMADAKİ BEYANI MÜVEKKİL TARAFINDAN DERHAL TEKZİP EDİLMEZSE MÜVEKKİLDEN SADIR OLMUŞ SAYILIR. SOMUT OLAYDA DAVACI VEKİLİ DURUŞMADA BAŞKACA DELİL İBRAZ ETMEYECEĞİNİ BEYAN ETMİŞTİR. DURUŞMADA HAZIR BULUNAN DAVACI BU BEYANI DERHAL TEKZİP ETMEMİŞTİR. BU DURUMDA, DAVACI VEKİLİNİN SÖZ KONUSU BEYANI DAVACIDAN SADIR OLMUŞ SAYILMALIDIR.İçerik

DAVA : Taraflar arasındaki "Boşanma" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda;

İstanbul 1. Aile Mahkemesi'nce davanın yetki yönünden reddine dosyanın yetkili Kayseri Aile Mahkemesi'ne gönderilmesine dair verilen 02.12.2008 gün ve 2008/742 E., 2008/802 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin 30.03.2009 gün ve 3778-5884 sayılı ilamı ile;taraflar 12.11.2004 tarihinde evlenmişler, boşanma davası, davacı kadın tarafından 06.10.2008 tarihinde açılmış olup, davacının Moldova uyruklu, davalının ise Türk vatandaşı olduğu anlaşılmaktadır.

Boşanma ve ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önceki son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. ( TMK. m. 168 ) Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir. ( TMK. m. 19/1. ) 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'na dayanılarak çıkartılan ve 15.08.2007 tarihinde yürürlüğe konulmuş olan Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği ( R.G. 15.12.2007 sayı 26377 )'ne göre; Türk vatandaşlarının ve Türkiye'de herhangi bir amaçla en az altı ay süreli ikamet tezkeresi ile bulunan yabancıların yerleşim yeri adresleri Merkezi Adres Kayıt Sistemi olarak Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü tarafından elektronik ortamda tutulur ( Yönetmelik m. 9.10 ). Yerleşim yeri adreslerinin tutulmasında kişilerin beyanı esas alınır. Adres beyan formundaki bildirimler aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir ( Yönetmelik m. 13/1 ).

O halde açıklanan yönetmelik hükümleri uyarınca davacının ve davalının dava tarihindeki yerleşim yeri adreslerinin Merkezi Adres Kayıt Sisteminden sorulması, tarafların yerleşim yeri ve davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yerle ilgili taraflardan delillerinin sorulup toplanması ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek yetkili mahkemenin tayini gerekirken, eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru görülmemiştir,gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü: