MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT - GAYRİ RESMİ BİRLİKTELİK - HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT- MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLULUK
T.C.
Yargıtay

Hukuk Genel Kurulu


Tarih 03.03.2010
Esas No 2010/4-88
Karar No 2010/126

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT - GAYRİ RESMİ BİRLİKTELİK - HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT- MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLULUK

Özet

DAVACI KADIN, RESMİ NİKAH YAPILMADAN GAYRİ RESMİ BİRLİKTELİK SONRASI AYRILIK NEDENİYLE NİKAHSIZ EŞİ İLE ONUN BABASINDAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNDE BULUNMUŞTUR. DAVACI İLE DAVALI ARASINDAKİ GAYRİ RESMİ BİRLİKTELİK, MEDENİ KANUN KAPSAMINDA GERÇEKLEŞEN VE HUKUK ALANINDA GEÇERLİLİK TAŞIYAN BİR EVLİLİK DEĞİLDİR. TARAFLAR ARASINDA BİR AİLE HUKUKU İLİŞKİSİ BULUNMAMAKTADIR. BU NEDENLE TARAFLAR ARASINDAKİ UYUŞMAZLIĞIN AİLE HUKUKU PRENSİPLERİNE GÖRE DEĞİL, BORÇLAR HUKUKU KURALLARINA, ÖZELLİKLE DE HAKSIZ EYLEM KURALLARINA GÖRE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKİR. YEREL MAHKEMECE, TAZMİNAT İSTEMLERİ YÖNÜNDEN DAVALI NİKAHSIZ EŞ YANINDA ONUN BABASININ DA HUKUKİ SORUMLULUĞU BULUNDUĞU GEREKÇESİYLE MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLULUĞA KARAR VERİLMİŞ OLMASI USUL VE YASAYA UYGUNDUR.


İçerik

DAVA : Taraflar arasındaki "maddi ve manevi tazminat" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Kütahya 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce davanın kısmen kabulüne dair verilen 10.06.2008 gün ve 2007/263 E. - 2009/202 K. sayılı kararın incelenmesi taraf vekillerince istenilmesi üzerine, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nin 25.05.2009 gün ve 2008/11629 E. - 2009/7023 K. sayılı ilamı ile;

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davacı ile davalılardan Hasan'ın temyiz itirazları reddedilmelidir.

2- Davalı Veysel'in temyiz itirazına gelince, dava, resmi nikah yapılmadan gerçekleşen evlilik sonrası ayrılık nedeniyle nikahsız eş ile onun babasından maddi ve manevi tazminat isteklerine ilişkindir. Yerel mahkemece istemin bir bölümü kabul edilmiş; karar, taraflarca temyiz olunmuştur.

Davalı Veysel, davacı ile resmi nikah yapmadan evlilik hayatı sürdürmüş olan diğer davalının babasıdır. Davacı ile nikahsız eş arasında üç yıl süren evlilik, anlaşmazlık üzerine davacının evden ayrılması ile sona ermiştir. Bundan sonra açılan davada evde kalan ziynet eşyası ile birlikte maddi ve manevi tazminat istenmiştir. Davacı, nikahsız eş olan diğer davalı yanında onun babası olan Veysel'i de davalı olarak göstermiştir. Oğlunun eyleminden dolayı davalı babanın sorumluluğunu gerektiren bir neden bulunmadığından onun hakkındaki davanın reddedilmesi gerekir. Yerel mahkemece bu yön üzerinde durulmadan yerinde olmayan yazılı gerekçeyle diğer davalı ile birlikte sorumluluğuna karar verilmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir,gerekçesiyle, temyiz olunan kararın yukarıda ( 2 ) sayılı bentte gösterilen nedenle davalı Veysel yararına bozulmasına; davacı ile davalılardan Hasan'ın temyiz itirazlarının ilk bentteki nedenlerle reddine, karar verilerek, dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü: