KASKO SİGORTASINA DAYALI TAZMİNAT- PRİM TAHSİL YETKİSİ BULUNMAYAN ACENTE - ACENTENİN SORUMLULUĞU- SİGORTACININ SORUMLULUĞU
T.C.
Yargıtay

Hukuk Genel Kurulu


Tarih 03.03.2010
Esas No 2010/17-98
Karar No 2010/120

KASKO SİGORTASINA DAYALI TAZMİNAT- PRİM TAHSİL YETKİSİ BULUNMAYAN ACENTE - ACENTENİN SORUMLULUĞU- SİGORTACININ SORUMLULUĞU

Özet

DAVA, KASKO SİGORTASINA DAYALI TAZMİNAT İSTEMİNE İLİŞKİNDİR. DAVACI, KASKO SİGORTASI YAPTIRDIĞI ARACIN ÇALINDIĞINI İLERİ SÜREREK SİGORTA TAZMİNATININ ÖDENMESİNİ TALEP ETMİŞTİR. UYUŞMAZLIK, SİGORTA ŞİRKETİNİN SORUMLULUĞUNUN BAŞLAYIP BAŞLAMADIĞI NOKTASINDA TOPLANMAKTADIR. KURAL OLARAK PRİM TAHSİL YETKİSİ BULUNAN ACENTE TARAFINDAN PRİM TAHSİL EDİLMESİYLE SİGORTACININ SORUMLULUĞU BAŞLAR. BU ACENTENİN PRİMLERİ SİGORTA ŞİRKETİNE ÖDEMEMİŞ OLMASI SİGORTA ETTİREN ALEYHİNE SONUÇ DOĞURMAZ. ANCAK PRİM TAHSİL YETKİSİ BULUNMAYAN ACENTE TAHSİL ETTİĞİ PRİMLERİ SİGORTACIYA ÖDEMİŞ OLMADIKÇA SİGORTACININ SORUMLULUĞU BAŞLAMAZ.

 
İçerik

DAVA : Taraflar arasındaki tazminat davasından dolayı yapılan yargılama sonunda;İzmir Asliye 5. Ticaret Mahkemesi'nce davanın reddine dair verilen 22.05.2008 gün ve 2004/387 E., 2008/229 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 17. Hukuk Dairesi'nin 19.03.2009 gün ve 2008/5510 E., 2009/1535 K. sayılı ilamı ile;davacı vekili dava dilekçesinde, müvekkiline ait aracın davalı sigorta şirketinin acentası durumunda olan davalı Ş ... Sigorta'nın alt acentası E...Ç... Sigorta'ya primi peşin ödeyerek kasko poliçesi ile sigorta ettirdiklerini, sigortalı aracın müvekkilinin evine giren hırsızlarca kontak anahtarı ele geçirilerek çalındığını, davalı sigortaya ihbarda bulunmalarına rağmen poliçenin iptal edilmiş olduğu gerekçesiyle tazminat ödenmediğini açıklayarak, fazlaya ilişkin hakları saklı tutularak, 500,00.-TL. sigorta tazminatının davalılardan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde, tali acenta durumundaki diğer davalının sözleşme yapma ve prim tahsil etme yetkisi bulunmadığı gibi, poliçe priminin de müvekkiline ödenmediğini, yetkisiz kişinin tahsilat yaptığını öğrenir öğrenmez, poliçeyi feshettiklerini savunarak, davanın reddini istemiş, diğer davalı cevap vermemiştir.

Aynı davacı tarafından, mahkemenin 2005/728 Esas sayılı dosyasından davalılar A ... Sigorta, Ş ... Sigorta - Gürcan ve E...Ç... Sigorta - Eser aleyhlerine 60.000,00.-TL'nın tahsili için aynı nedene dayalı olarak açılmış olan tazminat davası, bu dosya ile birleştirilerek yargılamaya devam edilmiştir.

Birleştirilen dosya davalısı Eser vekili, müvekkilinin E...Ç... Sigorta ile bir ilişkisinin bulunmadığını savunarak, davanın husumet nedeniyle reddini istemiştir.

Mahkemece, toplanan delillere göre, poliçe primi ödemesinin riziko tarihinden önce yapılmış olduğu hususunun davacı tarafça ispatlanamamış olması nedeniyle, poliçe teminatı başlamadığından, asıl ve birleştirilen davaların reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava kasko sigorta poliçesi nedeniyle tazminat istemine ilişkindir.

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere ve olayda davalı acentaların husumet ehliyetinin bulunmamasına göre, davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2- Dosya içerisinde mevcut poliçe ve eklerinde davalı sigorta şirketinin acentası olan davalı Ş... Sigorta Aracılık Hizmetleri - Gürcan'ın ve 17.09.2003 tarihli sözleşme gereği alt acenta durumunda olan davalı E...Ç... Sigorta Aracılık Hizmetleri - Arzu isimleri yazılı olup, taraflar arasında tanzim