ALACAK DAVASI- EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ GEREKTİĞİ - VEKİLİN VEKALETNAMESİNİN DOSYADA BULUNMADIĞI - ADRES DEĞİŞİKLİĞİNİN BİLDİRİLİP BİLDİRİLMEDİĞİNİN TİCARET SİCİL MEMURLUĞUNDAN SORULMASI ZORUNLULUĞU
T.C.
Yargıtay

Hukuk Genel Kurulu


Tarih 22.12.2010
Esas No 2010/9-723
Karar No 2010/671

ALACAK DAVASI- EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ GEREKTİĞİ - VEKİLİN VEKALETNAMESİNİN DOSYADA BULUNMADIĞI - ADRES DEĞİŞİKLİĞİNİN BİLDİRİLİP BİLDİRİLMEDİĞİNİN TİCARET SİCİL MEMURLUĞUNDAN SORULMASI ZORUNLULUĞU

Özet

TEMYİZ İNCELEMESİNE KONU DOSYADAKİ EVRAK ARASINDA DİRENME KARARINI TEMYİZ EDEN DAVALI VEKİLİNİN VEKÂLETNAMESİ VEYA USULÜNCE DÜZENLENMİŞ YETKİ BELGESİNİN BULUNMADIĞI BELİRLENMİŞTİR. BU EKSİLİĞİN GİDERİLMESİ GEREKMEKTEDİR. DAVALININ ADRES DEĞİŞİKLİĞİNİ BİLDİRİP BİLDİRMEDİĞİ TİCARET SİCİL MEMURLUĞUNDAN MAHKEMECE SORULARAK SON DURUMUNUN SAĞLIKLI BİR BİÇİMDE TESPİTİ VE BUNA GÖRE YAPILACAK İŞLEMİN TESPİTİ GEREKİR.İçerik

Dava: Taraflar arasındaki davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İzmir 8. İş Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 15.05.2008 gün ve 2006/667-2008/328 sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine,

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 11.03.2010 gün ve 2008/28618-2010/6424 sayılı ilamı ile bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek, dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI

Bilindiği üzere, sağlıklı bir temyiz incelemesi yapılabilmesi için hükme esas alınan deliller ile dava evrakının eksiksiz olması, işlem sırasına göre belli bir düzen içinde bulunması gerekmektedir.

Nitekim bu gereğin yerine getirilmesine yönelik olarak Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Yazı İşleri Yönetmeliği’nin 25. maddesinde kurallar açıklanmış ve aynı maddede dosyaya giren her kağıt ve evrakın dosyanın kapağında gösterilen belli hanelere düzgünce yazılması ve bu hanelerde yer alan numaraların dosyadaki evrak üzerinde de aynı sırayla gösterilmesi, tek kartona sığmayan dosyalarda başka bir kartona geçilmesi halinde de aynı kurallara uyularak iki ya da daha fazla kartonun sırasıyla birbiriyle ilgilendirilmesi gereğine işaret edilmiştir. Uygulamada dizi pusulası olarak adlandırılan bu belge, dosyanın temyiz incelemesine eksiksiz gönderilmesini sağladığı gibi, zaman ve evrak kaybını da önlemektedir.

Yine aynı Yönetmeliğin 53. maddesinin 5, 6, 7, 8. fıkralarında dosyaların temyiz incelemesine gönderilirken dikkat edilmesi gereken hususlar ve bununla ilgili sorumluluklar sıralanmıştır. Ayrıca, dosya gönderme formu düzenlenip, imzalanırken açıklanan gereklerin yerine getirilip getirilmediği formu imzalayan ilgili hakimince de denetlenmelidir.

Diğer taraftan, 7201 sayılı Tebligat Kanunu (TK)’nun başlıklı 35. maddesi;


(Değişik fıkra: 19/03/2003 - 4829 S.K. 11. md.) Adresini değiştiren kimse yenisini bildirmediği ve yeni adres tebliğ memurunca da tespit edilemediği takdirde tebliğ olunacak evrakın bir nüshası eski adrese ait binanın kapısına asılır ve asılma tarihi, tebliğ tarihi sayılır.

(Değişik fıkra: 19/03/2003 - 4829 S.K. 11. md.) Bundan sonra eski adrese çıkarılan tebliğler muhataba yapılmış sayılır.

(Ek fıkra: 06/06/1985 - 3220/12 md.) Daha önce tebligat yapılmamış olsa bile, taraflar arasında yapılan, imzası resmi merciler önünde ikrar olunmuş sözleşmelerde belirtilen adresler ile kamu kurum ve kuruluşları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, ticaret sicillerine ve esnaf ve sanatkarlar sicillerine verilen en son adreslerdeki değişiklikler hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.>

Hükmünü içermektedir.

Bir kimseye bu maddeye göre tebligat yapılabilmesi için; adres değiştirip de bildirmeyen kişiye daha önce eski adresinde usulünce yapılmış bir tebligatın olması veya daha önce tebligat yapılmamış olsa bile taraflar arasındaki imzası resmi merciler önünde ikrar olunmuş sözleşmelerde gösterilen veya kamu kurum ve kuruluşları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, ticaret sicillerine ve esnaf ve sanatkarlar sicillerine verilen adresin, bu mercilere bildirilmeksizin değiştirilmiş olması gerekmektedir.