KASKO SİGORTA TAZMİNATI DAVASI - DİRENME KARARININ ONANMASI GEREĞİ- DAVALIYA KASKO SİGORTALI OLAN ARACIN TRAFİK KAZASINDA HASARLANDIĞI - UZAMIŞ CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN UYGULANMASI GEREĞİ - TAZMİNAT ALACAĞININ ZAMANAŞIMI DEFİ KABUL EDİLEREK REDDİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Genel Kurulu


Tarih 22.12.2010
Esas No 2010/17-664
Karar No 2010/689

KASKO SİGORTA TAZMİNATI DAVASI - DİRENME KARARININ ONANMASI GEREĞİ- DAVALIYA KASKO SİGORTALI OLAN ARACIN TRAFİK KAZASINDA HASARLANDIĞI - UZAMIŞ CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN UYGULANMASI GEREĞİ - TAZMİNAT ALACAĞININ ZAMANAŞIMI DEFİ KABUL EDİLEREK REDDİ

 

OLAYDA YEREL MAHKEMECE, İKİ YILLIK DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİ İÇERİSİNDE KASKO SİGORTA TAZMİNATININ TAHSİLİ İSTEMİYLE AÇILAN KISMİ DAVANIN KABULÜNE; ISLAHA KONU FAZLAYA İLİŞKİN HAK KAPSAMINDA TALEP EDİLEN TAZMİNAT ALACAĞININ İSE DAVALI TARAFIN ZAMANAŞIMI DEFİ KABUL EDİLEREK, BU NEDENLE REDDİNE KARAR VERİLMİŞ OLMASI USUL VE YASAYA UYGUN OLUP; DİRENME KARARININ ONANMASI GEREKİR.

www.neohukuk.net

İçerik

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Ankara 5. Asliye Ticaret Mahkemesince davanın kısmen kabul ve kısmen reddine dair verilen 10.7.2008 gün ve 2006/665 E., 2008/332 K. sayılı kararın incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 17. Hukuk Dairesinin 13.04.2009 gün ve 2008/5949 E., 2009/2323 K. sayılı ilamı ile;

(... Davacı vekili dava dilekçesinde, davalıya kasko sigortalı olan müvekkilinin maliki olduğu aracın, 16.1.2006 tarihinde meydana gelen trafik kazasında hasarlandığını, davalı tarafından ödeme yapılmadığını ileri sürerek, fazlaya ilişkin haklarını saklı tutup şimdilik 500.-YTL'nin kaza tarihinden ticari reeskont faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep etmiş, daha sonra ıslah dilekçesiyle talebini 16.625.- YTL'ye yükseltmiştir.

Davalı sigorta vekili cevap dilekçesinde, istiap haddinin aşılması nedeniyle rizikonun teminat dışında kaldığını, ancak gerçek zararın istenebileceğini savunarak davanın reddini istemiş, ıslah dilekçesine karşı da, zamanaşımı definde bulunmuştur.

Mahkemece, ıslah edilen kısım yönünden 2 yıllık zamanaşımı süresinin dolduğu benimsenerek, davanın kısmen kabulü ile 500.-YTL'nin 10.4.2006 temerrüt tarihinden işleyecek reeskont faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davacı vekili ile davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1- Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, ve reeskont faizinin yasal faiz olmasına göre davalı sigorta vekilinin tüm, davacı vekilinin aşağıdaki bendin dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2- Dava, Kasko Sigortasından kaynaklanan tazminat istemine ilişkindir.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 109/1. maddesinde , 2. fıkrasında ise, hükmüne yer verilmiştir.

Somut olayda, kazada bir kişi ölmüş, birden fazla kişi yaralanmış olup, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 66/1-d maddesi uyarınca, olayda uzamış ceza zamanaşımı süresinin uygulanması gerekir. Buna göre, kaza 16.1.2006 günü gerçekleşmiş olup, 9.7.2008 tarihinde ıslah dilekçesi verilmiştir. Mahkemenin kabul ettiği gibi, olayda 2918 sayılı yasaca belirlenen iki yıllık zamanaşımı süresi dolmuştur. Ne var ki, davaya konu olayın suç teşkil etmesi gözardı ederek uzamış ceza zamanaşımı ile ilgili kuralı uygulamaması doğru değil bozmayı gerektirmiştir.>)

gerekçesiyle, diğer temyiz itirazları reddedilip, bozma ilamının (2) nolu bendinde açıklanan nedenlerle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ EDEN: Davacı vekili

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü: