TENKİS DAVASI - DİRENME HÜKMÜNÜN BOZULDUĞU- TAŞINMAZIN ÖNCESİNİN SENETSİZ OLMASI - TENKİSİN KOŞULLARININ OLUŞUP OLUŞMADIĞI - BAĞIŞIN MAHFUZ HİSSEYİ ZEDELEMEK KASTI İLE YAPILDIĞI KANITLANAMADIĞI
T.C.
Yargıtay

Hukuk Genel Kurulu


Tarih 22.12.2010
Esas No 2010/2-642
Karar No 2010/690

TENKİS DAVASI - DİRENME HÜKMÜNÜN BOZULDUĞU- TAŞINMAZIN ÖNCESİNİN SENETSİZ OLMASI - TENKİSİN KOŞULLARININ OLUŞUP OLUŞMADIĞI - BAĞIŞIN MAHFUZ HİSSEYİ ZEDELEMEK KASTI İLE YAPILDIĞI KANITLANAMADIĞI

Özet
 

DAVAYA KONU PARSELİN DE DAVALIYA BAĞIŞLANDIĞI İDDİA EDİLMİŞ VE BU TAŞINMAZIN ÖNCESİ SENETSİZ OLUP KURAL OLARAK TENKİS HÜKÜMLERİ UYGULANABİLİRSE DE, MAHFUZ HİSSEYİ ZEDELEMEK KASTI İLE YAPILDIĞI KANITLANAMADIĞINDAN; HER İKİ PARSEL YÖNÜNDEN DE DAVANIN REDDİNİN GEREKMESİNE; SONUÇTA TENKİS HESABINDA PARSELLER DİKKATE ALINIP BUNA GÖRE TENKİSİN KOŞULLARININ OLUŞUP OLUŞMADIĞI İNCELENEREK SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN TAŞINMAZLARIN DA TENKİS HESABINA KATILMASININ DOĞRU BULUNMAMASINA GÖRE ÖZEL DAİRE BOZMA KARARINA UYULMASI GEREKİRKEN, ÖNCEKİ KARARDA DİRENİLMESİ USUL VE YASAYA AYKIRIDIR.İçerik

Dava: Taraflar arasındaki davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Bandırma 2. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 17.07.2008 gün ve 1993/447 E., 2008/221 K. sayılı kararın incelenmesinin davalılar vekili tarafından istenilmesi üzerine,

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 08.02.2010 gün ve 2008/20618 E., 2010/2049 K. sayılı ilamı ile;

(…Mirasçılık ve mirasın geçişi, miras bırakanın ölümü tarihinde yürürlükte olan hükümlere göre belirlenir. (4722 S.K. md.17)

Medeni Kanunun 507. maddesinde murisin hangi sağlar arası tasarrufları hakkında tenkis istenebileceği açıklanmıştır.

Bu maddenin 4. fıkrasındaki şartlar kesin bir biçimde ispatlanmadıkça murisin yaptığı ölünceye kadar bakma akitleri ivazlı tasarruflardan olup tenkisi istenemez.

Toplanan delillerle davaya konu 2465, 2460, 586, 647, 704, 2439 parseller yönünden Medeni Kanunun 507/4. maddesinde belirtilen şartların varlığı kanıtlanamadığından bu taşınmazlar hakkındaki isteğin reddi gerekirken yazılı şekilde tenkise karar verilmesi doğru bulunmamıştır.

Öte yandan dava konusu 1673 parselin davalı H. tarafından 10.06.1969 tarihinde tapulama suretiyle edinildiği ve davalı H.’nin bu taşınmazı üçüncü kişilerden satın aldığı, ancak satış bedelinin muris tarafından ödendiği ispat edilmediği düşünülmeden 1673 parsel için tenkise hükmedilmesi, yine miras bırakanın ölümünden önce 14.05.1966 tarihinde davalı H.’ye bağışlanan 1335 parsel sayılı taşınmazın mal kaçırma kasdıyla bağışlandığı hususu da kanıtlanamadığı halde bu iki parsel yönünden tenkis kararı verilmesi de doğru değildir…) gerekçesiyle oyçokluğu ile bozulmasına, bozma nedenine göre sair yönlerinin incelenmesine yer olmadığına karar verilerek dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü: