ECRİMİSİL DAVASI - DAVA KONUSU BAĞIMSIZ BÖLÜM ÜZERİNDE TESCİLLİ BİR İNTİFA HAKKI BULUNMADIĞI - İNTİFA HAKKININ HAKLI BİR NEDEN OLMAKSIZIN SİLİNDİĞİNE İLİŞKİN BİR İDDİANIN BULUNMADIĞI- TAŞINMAZI İYİNİYETLE EDİNEN ÜÇÜNCÜ KİŞİDEN ECRİMİSİL İSTENEMEDİĞİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Genel Kurulu


Tarih 22.12.2010
Esas No 2010/3-654
Karar No 2010/692

ECRİMİSİL DAVASI - DAVA KONUSU BAĞIMSIZ BÖLÜM ÜZERİNDE TESCİLLİ BİR İNTİFA HAKKI BULUNMADIĞI - İNTİFA HAKKININ HAKLI BİR NEDEN OLMAKSIZIN SİLİNDİĞİNE İLİŞKİN BİR İDDİANIN BULUNMADIĞI- TAŞINMAZI İYİNİYETLE EDİNEN ÜÇÜNCÜ KİŞİDEN ECRİMİSİL İSTENEMEDİĞİ
  

 

www.neohukuk.netÖzet

İNTİFA HAKKININ KURULABİLMESİ VE HERKESE KARŞI İLERİ SÜRÜLEBİLMESİ İÇİN, TAPU KÜTÜĞÜNE TESCİL EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR. OYSA Kİ, ECRİMİSİL TALEP EDİLEN BAĞIMSIZ BÖLÜM ÜZERİNDE DAVACI LEHİNE TESCİL EDİLMİŞ İNTİFA HAKKI BULUNMAMAKTADIR. ÖTE YANDAN, EĞER DAVACI, BAĞIMSIZ BÖLÜM ÜZERİNDEKİ İNTİFA HAKKINA DAİR KAYDIN HAKLI BİR NEDENE DAYANMADAN SİLİNDİĞİ İDDİASINDA İSE, BU DURUMDA DA TAPU KÜTÜĞÜNDEKİ YANLIŞLIĞIN DÜZELTİLMESİNİ İSTEYEBİLECEKTİR. ANCAK, DAVACININ BÖYLE İSTEMİ VE GİRİŞİMİ DE OLMAMIŞTIR. DAVACI, ESKİ KAYITTA YER ALAN İNTİFA HAKKININ KAT İRTİFAKI KURULDUĞU AŞAMADA BAĞIMSIZ BÖLÜME GEÇİRİLMEMESİ YÖNÜNDEKİ İŞLEMİN VE BU ŞEKİLDEKİ EKSİK KAYDIN DÜZELTİLMESİNİ SAĞLAMADIĞINDAN, TAŞINMAZI İYİNİYETLE EDİNEN ÜÇÜNCÜ KİŞİDEN BU HAKKA DAYANARAK TALEPTE BULUNMA OLANAĞI YOKTUR.
İçerik

Dava: Taraflar arasındaki davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Antalya 4. Sulh Hukuk Mahkemesi’nce davanın kabulüne dair verilen 29.4.2009 gün ve 2008/337 E., 2009/758 K. sayılı kararın incelenmesinin davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine,

Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin 26.01.2010 gün ve 2009/21290 E., 2010/869 K. sayılı ilamı ile;


Davalı cevap vermemiş, ancak vekili; 1987 tarihinde davacı lehine bahçe olarak kayıtlı taşınmaz üzerine intifa hakkı kurulmuş ise de, arsaya yüklenici tarafından kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile inşaat yapıldığını, intifa hakkının ise bazı bölümler üzerine nakledildiğini, davalıya ait bağımsız bölüm üzerinde intifa hakkı şerhi bulunmadığını, beyanla davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Tapu kaydı incelendiğinde; şerh bölümünde davacı N. K. F. lehine 2.6.1987 tarihinde bahçe vasfında iken intifa hakkı işlendiği, ancak taşınmaz üzerine bina yapılmakla 14.12.1994 tarihinde kat irtifakı kurulduğu, davalıya ait 6 nolu bağımsız bölümü 14.12.1994 tarihinde cebri satış ile dava dışı Hüseyin Balcının satın aldığı, davalının ise ondan 6.7.1998 tarihinde satın aldığı anlaşılmıştır. İntifa hakkının 7-8-12-14 nolu bağımsız bölümler üzerinde devam ettiği, Tapu sicil müdürlüğü tarafından düzenlenen resmi senede ve tapu kaydına göre davalı taşınmazı satın alırken intifa hakkından bahsedilmediği ve bu şekilde intifa hakkı bulunmaksızın satın aldığı anlaşılmaktadır.

O halde, kat irtifakı kurulurken intifa hakkı davalıya ait bağımsız bölüm üzerinde devam ettirilmediği gibi, taşınmazın intifa hakkı ile birlikte satıldığı ispat edilmeden, davalı iyi niyetle taşınmazı satın alan ve kullanan 3. cü kişi konumunda olmakla, davanın kabulü doğru görülmemiştir…>

gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü: