KİRA SÖZLEŞMESİNİN FESHİ VE TAHLİYE DAVASI - İŞYERİ İHTİYACI - DAVACININ KİRALAYAN SIFATINA KARŞI ÇIKILMASI - DAVALI İLE DAVACI ARASINDA KİRA İLİŞKİSİNİN KURULDUĞU - DAVANIN ESASTAN SONUCA BAĞLANMASI GEREĞİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Genel Kurulu


Tarih 22.12.2010
Esas No 2010/6-659
Karar No 2010/682

KİRA SÖZLEŞMESİNİN FESHİ VE TAHLİYE DAVASI - İŞYERİ İHTİYACI - DAVACININ KİRALAYAN SIFATINA KARŞI ÇIKILMASI - DAVALI İLE DAVACI ARASINDA KİRA İLİŞKİSİNİN KURULDUĞU - DAVANIN ESASTAN SONUCA BAĞLANMASI GEREĞİ
Özet

DAVA, İŞYERİ İHTİYACI NEDENİYLE TAHLİYE İSTEMİNE İLİŞKİNDİR. KİRA SÖZLEŞMESİNİN YAZILI OLARAK DÜZENLENME ZORUNLULUĞU BULUNMAMASINA VE KİRA PARASININ DAVALI KİRACI TARAFINDAN ANILAN DAVACI ADINA DA YATIRILMIŞ OLMASINA GÖRE DAVALI İLE DAVACI ARASINDA KİRA İLİŞKİSİNİN KURULDUĞUNUN VE SONUÇTA DAVACININ KİRALAYAN SIFATI İLE KİRA SÖZLEŞMESİNİN TARAFI OLDUĞUNUN KABULÜ GEREKİR. MAHKEMECE DAVACILARDAN H... B…’ÜN DİĞER DAVACILARLA BİRLİKTE KİRALAYAN SIFATININ BULUNDUĞUNUN KABULÜ İLE İŞYERİ İHTİYACI İDDİASININ İNCELENMESİ VE DAVANIN ESASTAN SONUCA BAĞLANMASI GEREKİR.İçerik

Dava: Taraflar arasındaki kira sözleşmesinin feshi ve tahliye davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Kadıköy 1. Sulh Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 18.11.2008 gün ve 2008/172 E., 2008/1359 K. sayılı kararın incelenmesinin davacılar vekili tarafından istenilmesi üzerine,

Yargıtay 6. Hukuk Dairesinin 20.10.2009 gün ve 2009/7893 E., 2009/8653 K. sayılı ilamı ile; Dava, işyeri ihtiyacı nedeniyle tahliye istemine ilişkin olup, mahkemece istemin reddi üzerine hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Davacı vekili dilekçesiyle; davacılardan H. B.’ün taşınmaza ihtiyacı bulunduğunu belirterek davalının tahliyesini istemiş, davalı ise ihtiyaçlı H.’in taşınmazın ne kiralayanı nede maliki olmadığını bildirerek davanın reddini savunmuş, mahkemece ihtiyaçlı H.’in kiralayan ve malik olmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.

Taraflar arasındaki 01.02.2002 tarihli ve 3 yıl süreli kira sözleşmesinin kiralayanları F. Ç. ile V. B., kiracısı ile davalı Ş. N.’dır. Dava H. B.’ün işyeri ihtiyacı nedeniyle açılmıştır. İhtiyaçlı H. kira sözleşmesine göre kiralayan olmadığı gibi taşınmazın maliki ya da kiralayanlarından birinin 6570 Sayılı Kanunun 7/c maddesi kapsamındaki yakınlarından biri de değildir. Mahkemece dava bu nedenle reddedilmiştir. Davacı vekili ihtiyaçlı H.’in ismi kira sözleşmesinde yer almasa da taraflar arasında daha önce başka nedenlerle görülen dava ve çekilen ihtarlarda kiralayan olarak yer aldığı davalının da kiralayan sıfatına itiraz etmediği için artık ihtiyaçlı H.’in kiralayan sıfatının yargı kararlarıyla sabit olduğunu savunmuştur. Geri çevirme kararı üzerine getirtilen Kadıköy 4.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2005/1640 Esas, 2006/441 Karar nolu dosyasının akde aykırılık nedeniyle tahliye istemini içerdiği, davayı kira sözleşmesinin kiralayanları F. ve V. yanında ayrıca ihtiyaçlı H.’in birlikte açtığı, davanın akde aykırılık oluşmadığı gerekçesiyle esastan reddedildiği, davalının husumet itirazında bulunmadığı, bu davaya temel teşkil eden delil tespitinin de üç davacı tarafından birlikte yaptırıldığı, akde aykırılığın giderilmesine yönelik ihtarların da yine üç davacı tarafından birlikte çekildiği, davalının da karşı ihtarını üç davacıya birlikte gönderdiği, Kadıköy 5.Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2005/543 Esas, 2005/1130 Karar no’lu dosyasının kira tespit davası olup yine F., V. ve H. tarafından birlikte açıldığı, davalının husumet itirazında bulunmadığı, yargılama neticesinde davanın kısmen kabulüne karar verildiği ve kararın bu şekilde kesinleştiği, Bakırköy 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2006/111 Değişik İş sayılı dosyasının ise tevdi mahalli tayini talebini içerdiği, davalı kiracı tarafından üç davacıya karşı birlikte açıldığı ve yargılama sonucunda talebin kabul edilerek kira bedelinin her üç davacı adına ayrı ayrı açılacak hesaba ödenmesine karar verildiği, esasen kira bedellerinin de davalı kiracı tarafından üç davacı adına ayrı ayrı gönderildiği veya ödendiği, dava öncesi çekilen ihtarların da yine üç davacı tarafından birlikte gönderildiği 16.03.2006 tarihinde onanarak kesinleşen kira tespiti davasını birlikte açtıkları anlaşılmaktadır. Bu durumda kira sözleşmesinin düzenlenmesinden sonra meydana gelen olaylar ve ilişkiler sonunda H.’in kira sözleşmesinin kiralayanları F. ve V. yanında kiralayan olduğunun kabulü gerekir. Mahkemece ihtiyaçlı H.’in kiralayan olduğu kabul edilerek ihtiyaç iddiasının incelenip davanın esası hakkında bir karar vermek gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmadığından hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir…>

gerekçesiyle oyçokluğu ile bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü: