DÖVİZ KURU ÜZERİNDEN YAPILAN TAKİBİN TAKİP TAAHHÜT TARİHİ İTİBARİYLE TÜRK LİRASINA ÇEVRİLMESİ - TAAHHÜTNAMEDE KABUL EDİLEN BORÇ MİKTARI ESAS ALINMASI - ÖDENMESİ GEREKEN BAKİYE BORÇ MİKTARI KALIP KALMADIĞI HUSUSUNUN TESPİTİ GEREĞİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Genel Kurulu


Tarih 02.02.2011
Esas No 2010/12-686
Karar No 2011/25

ŞİKAYET DAVASI - DÖVİZ KURU ÜZERİNDEN YAPILAN TAKİBİN TAKİP TAAHHÜT TARİHİ İTİBARİYLE TÜRK LİRASINA ÇEVRİLMESİ - TAAHHÜTNAMEDE KABUL EDİLEN BORÇ MİKTARI ESAS ALINMASI - ÖDENMESİ GEREKEN BAKİYE BORÇ MİKTARI KALIP KALMADIĞI HUSUSUNUN TESPİTİ GEREĞİ

Özet
 
 

İSTEK, İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİ ŞİKAYETE İLİŞKİNDİR. ŞİKAYETÇİ-ALACAKLI TAKİP TALEBİNDE TAHSİL TARİHİNDEKİ KUR ÜZERİNDEN TALEPTE BULUNMAKLA BİRLİKTE HEM ALACAKLI HEM DE BORÇLU TAAHHÜTNAMEDEKİ MİKTARLARI KABUL ETTİĞİNDEN, ARTIK DÖVİZ KURU ÜZERİNDEN YAPILAN TAKİP TAAHHÜT TARİHİ İTİBARİYLE TÜRK LİRASINA ÇEVRİLMİŞ BULUNMAKTADIR. MAHKEMECE, BU OLGU NAZARA ALINARAK VE DÜZENLENEN TAAHHÜTNAMENİN GEÇERLİ OLDUĞU DA GÖZETİLEREK BOZMA İLAMINDA DA BELİRTİLDİĞİ ÜZERE, TAAHHÜTNAMEDE KABUL EDİLEN BORÇ MİKTARI ESAS ALINMAK SURETİYLE ÖDENMESİ GEREKEN BAKİYE BORÇ MİKTARI KALIP KALMADIĞI HUSUSUNUN YÖNTEMİNCE TESPİT EDİLMESİ GEREKİR.İçerik

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki Şikayet davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 5.İcra Hukuk Mahkemesince şikayetin reddine dair verilen 04.11.2008 gün ve 746-1090 sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 12.Hukuk Dairesinin 21.04.2009 gün ve 634-8586 sayılı ilamı ile;Alacaklı vekili icra mahkemesine verdiği dilekçede icra müdürünün dosya kapak hesabını hatalı yaptığını bakiye alacağının olduğunu ileri sürerek yeniden kapak hesabı yapılması ve takibe devam edilmesini talep etmiştir. Takip talebinde 40.000 USD miktarı para alacağının tahsil tarihindeki TC. Merkez Bankası döviz satış kuru karşılığı Türk Lirası olarak ödenmesi istenilmektedir. Ancak borçlu asıl icra müdürü huzurunda verdiği 27.09.2007 tarihli taahhütnamede, 52.000 YTL asıl alacak, 11.474,31 YTL ödeme gününe kadar işleyecek faiz, 4680 YTL tahsil harcı, 4960 YTL icra vekalet ücreti 300 YTL takip masrafı toplam 73.414,31 YTL borcunun tamamını defaten 25.10.2007 tarihinde ödemeyi kabul ve taahhüt etmiş ve bu taahhüt alacaklı vekilince kabul edilmiştir. Mahkemece yaptırılacak bilirkişi incelemesinde bakiye borç miktarının anılan taahhütnamede kabul edilen borç miktarı esas alınarak yöntemince tespit edilmesi gerekirken bu husus göz ardı edilerek takip talebi ile bağlı kalınmak sureti ile yapılan bilirkişi hesabına göre şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir,gerekçesiyle bozularak karar verilerek dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Karar: Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü: